HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3658
ime G., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, kraljevski lugar
      Kr. šumarije Jasenovac / Kr. drž. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3658)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jasenovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM