HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3766
ime J., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Lipovljani / kr. drž. šumarije Županja

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3766)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lipovljani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM