HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3879
ime K., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kr. šumarije Ivanovoselo / Kr. drž. šum. Ivanovoselo

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/3879)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanovoselo


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM