HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID3972
ime K., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Koprivnica / Kr. drž. šumarije Sokolovac / ŠU Sokolovac


lokacija

djelovao Koprivnica


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM