HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4025
ime L., Grga
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, kraljevski lugar
      Kr. šumarije Raić / Kr. drž. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4025)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Raić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM