HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4063
ime M., Bolto
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Pitomača / Kot. šumarije Gjurgjevac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4063)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pitomača


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM