HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4104
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
lugar III. razreda, nadlugar
      Kot. šumarije Novska / Kot. šumarije Novska

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4104)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Novska


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM