HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID413
ime C., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /413)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Jele rođ. Delišimunović. Osnovnu školu završio je u Kaljama, a lugarsku školu u Maruševcu kod Varaždina. Cijeli radni vijek – do odlaska u mirovinu 1996. radio je u Šumariji Samobor: od 1956. do 1961. bio je lugar, od 1962. do 1971. poslovođa na iskorištavanju šuma, a od 1971. do 1996. poslovođa na uzgoju. Istaknuo se kao poslovođa u rasadniku Šumarije Samobor.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM