HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4134
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Koprivnica / Kot. šumarije Koprivnica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4134)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Koprivnica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM