HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4179
ime M., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda, nadlugar
      Kot. šumarije Ogulin / Kot. šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4179)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM