HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4182
ime M., Martin
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Trnjani / Kot. šumarije Otok

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4182)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Trnjani


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM