HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4281
ime O., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Vranovina / Kr. drž. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4281)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vranovina


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM