HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4282
ime O., Ivan
zvanje
zanimanje     
podlugar, lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kot. šumarije Perušić / Kr. kot. oblasti Pakrac / ŠU Sv. Rok

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/4282)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Perušić


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM