HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4283
ime O., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Dvor / Kot. šumarije Dvor

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4283)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM