HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4288
ime O., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar, državni lugar
      Kr. šumarije Jasenak / Kr. drž. šumarije Jasenak / ŠU Garešnica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/lug1933/4288)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Jasenak


  ORG
  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM