HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4313
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Bjelovar / Kot. šumarije Bjelovar

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4313)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bjelovar


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM