HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4326
ime P., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Pitomača / ŠU Plitv. Ljeskovac

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1933/4326)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pitomača


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM