HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4413
ime P., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Kloštar Ivanić / Kot. šumarije Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4413)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Ivanić


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM