HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4440
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
lugar, kraljevski nadlugar
      Kr. šumarije Krasno / Kr. drž. šumarije Krasno

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4440)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM