HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4442
ime P., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda, nadlugar
      Kot. šumarije Senj / Kot. šumarije Senj

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4442)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM