HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4779
ime T., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. šumarije Pitomača / Kr. drž. šum. Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4779)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pitomača


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM