HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4805
ime T., Ivan
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar, službeni lugar
      Kr. nadzorništva za pošum. u Senju / u Inspektoratu u Senju

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1933/4805)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Senj


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM