HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID4923
ime V., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar, nadlugar
      Kot. šumarije Dubica / Kot. šumarije Dubica

                                                                IZBOR      (lug1905/lug1918/4923)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dubica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM