HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID508
ime D., Mato
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /508)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Zaposlio se 1960. u šumarstvu na području ŠG "Hrast" Vinkovci. God. 1972. nalazio se na radu u Šumariji Lipovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM