HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID517
ime D., Đuro
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /517)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mije. Osnovnu školu završio je u Jasenovcu. Od 1970. zaposlen je u Šumariji Jasenovac kao lugar. Živi u Novskoj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM