HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID520
ime D., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /520)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Franje i Malčike rođ. Živoder. Osnovnu školu završio je u Stojdragi, a Lugarsku školu u Novoj Gradiški. U šumarstvu se zaposlio 1954. god. Cijeli radni vijek bio je lugar u Šumariji Samobor, ŠG Zagreb. U mirovi-

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM