HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID570
ime Đ., Đuro
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /570)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sirač

 šum. tehničar, lugar, iz Zubovića, BiH. Sin Marka i Mande rođ. Davidović. Osnovnu školu završio je u Dobratićima, a srednju Šum. u Karlovcu. Dana 1.9.1993. zaposlio se u Hrvatskim šumama, UŠ Bjelovar, u Šumariji Sirač. I danas radi u istoj Šumariji kao lugar. Živi u Siraču.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM