HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID5850
ime J., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik, službeni lugar
      Kot. šumarije Krasno / ŠU Krasno

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/5850)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM