HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6231
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. drž. šum. Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1918/6231)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sokolovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM