HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6349
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, lugar-dnevničar
      Kr. drž. šumarije Karlobag / ŠU Brinje

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6349)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlobag


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM