HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6377
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Ogulin / ŠU Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6377)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM