HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6430
ime M., Jovo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Banovajaruga

                                                                IZBOR      (lug1918/6430)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Banovajaruga


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM