HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6440
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      pom. lugar Kot. oblast Karlovac

                                                                IZBOR      (lug1918/6440)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Karlovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM