HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6478
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Kalje / ŠU Kalje

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6478)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kalje


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM