HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6664
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      u Martincima grofa R.N. Ehrenfelškog u Bizovcu

                                                                IZBOR      (lug1918/6664)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bizovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM