HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID744
ime G., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /744)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Vere Pavusa. Osnovnu školu završio je u Ždali, a Nižu šumarsku u Maruševcu kod Varaždina. Cijeli radni vijek do prerane smrti (u 40–oj godini života) radio je kao lugar u Šumariji Đurđevac i Šumariji Repaš, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM