HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID8
ime A., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /8)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

više nisu članovi

šumarski tehničar

 Sin Slavka i Mare rođ. Pašić. Osnovnu i Srednju šum. školu polazio je i završio u Novoj Gradiški. U šumarstvu se zaposlio 1981. Cijeli dosadašnji radni staž stekao je u Šumariji Nova Gradiška. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Nova Gradiška.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM