HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID836
ime H., Petar
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     


lokacija


 Sin Juraja i Amalije rođ. Malnar. Osnovnu školu završio je u Crnom Lugu, a zatim je završio tečaj za kvali- fi kaciju i postao poslovođa iskorištavanja šuma. Od 1962. do odlaska u mirovinu 1986. god. radio je kao poslovođa u Šumariji Crni Lug, ŠG Delnice. Kao uspješnom djelatniku, dodijeljena mu je Medalja rada. S obitelji živi u Crnom Lugu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM