HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID9528
ime J., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga2/9528)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1959.
diplomirao20. 2. 1961.

 Sin Josipa i Danice r. Čop. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u rodnom Gerovu, a Srednju geodetsku školu u Zagrebu 1955.
 Studij šumarstva upisao je u jesen 1955.g. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1958.-59., a diplomirao je na tada već samostalnom Šum. fakultetu 20.2.1961.
 U državnu službu primljen je 1.3.1961. u Šum. gospodarstvo Delnice, Šumariju Skrad, gdje završava pripravnički staž. Vrativši se s odsluženoga vojnog roka, 1.8.1962., zapošljava se u Šumariji Prezid istog Šum. gospodarstva, obavljajući pretežito šumsko-uzgojne radove.
 Sredinom 1964.g. postavljen je za upravitelja Šumarije Prezid, na kojoj dužnosti ostaje do kraja kolovoza 1977.g. Od 1.9.1977. pa do kraja 1986. obnaša dužnost šumsko -lovnog inspektora tadašnje Zajednice općina Rijeka, odnosno nakon njenog ukinuća, Općine Rijeka.
 Početkom 1987. vraća se šumarskoj operativi, kad je imenovan (1.1.1987.) upraviteljem OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Rijeka, a od osnutka JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb upraviteljem Šumarije Rijeka delničke Uprave šuma. Na toj dužnosti ostaje do 30.6.1995., kad je imenovan savjetnikom upravitelja Uprave šuma Delnice za poslove uzgajanja šuma.
 Živi na Drenovi kraj Rijeke.

1šume i šumarstvo općine Rijeka. Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka, (studija skupine autora), Rijeka 1993., (rukopis).

 *** Šum. nastava, s. 371.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM