HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID997
ime J., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /997)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Osnovnu školu završio je u Žumberačkom Novom selu, a Lugarsku školu u Delnicama. Cijeli radni vijek radio je u Šumariji Samobor, ŠG Zagreb. U mirovinu otišao je 1980. god. Živi u Samoboru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM