ime LEVAKOVIĆ, Antun
zvanje
zanimanje     
prof. Šumarske akademije, Gospodarsko - šum. fakulteta, Poljoprivredno-šum. fakulteta u Zagrebu, dr. šumarskih znanosti
     

     www.sumari.hr
rođen31. 1. 1885.Rokovci /Vinkovci/
niže obr.1896.Andrijaševci
srednje obr.1904.Vinkovci
diplomirao1907.Šumarska akademija u Zagrebu
doktorirao1913.Beč
1917.Šumarska akademija u Zagrebu
umro2. 3. 1955.Zagreb
dodatne listeautori Šumarskog lista

 
 Sin Vida i Janje r. Štimac. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Andrijaševcima 1896., a maturirao je na klasičnoj gimnaziji u Vinkovcima škol. g. 1903.-04.
 Godine 1907. završio je šumarske znanosti na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Nakon položenog državnog stručnog ispita odlazi na Visoku školu za kulturu tla u Beču, gdje mora ponovno polagati sve ispite, jer u Beču nisu priznavali rang zagrebačke akademije i ondje 1913. godine, kao prvi Hrvat, doktorira šumarske znanosti s disertacijom pod naslovom: "Vergleichende Untersuchungen über die Zuwachsleistungen der slavonischen Eiche, Esche und Ulme".
 Najprije službuje u Gradiškoj imovnoj općini i vlastelinstvu Valpovo te na području Brodske imovne općine i u šumi zvanoj Merolino započinje prva znanstvena istraživanja rasta i prirasta hrasta lužnjaka, poljskog jasena i nizinskoga brijesta. Upravo ta istraživanja bila su temelj za spomenutu disertaciju.
 Nakon stjecanja doktorata, radi u Brodskoj imov. općini (Otok, Pleternica, Rajevo selo).
 God. 1917. pozvan je za suplenta na Šumarsku akademiju u Zagreb, gdje predaje više predmeta i uporno radi na podizanju kvaliteta i ugleda te ustanove. Od 1920. profesor je na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu u koji je prerasla Akademija; dendrometriju predaje do umirovljenja 1952. godine.
 Bio je dekan Gospodarsko-šumarskog fakulteta 1921.-22.
 "Antun Levaković odgojio je velik broj Šumarskih inženjera. Uredio je 10 knjiga Glasnika za šumske pokuse na 3374 stranice. Bio je urednik Šumarskog lista i to sa prof. Petračićem od 1920. do 1921., a samostalno od 1929. do 1940. Napisao je 50 znanstvenih radova iz područja dendrometrije. Najveći je hrvatski šumarski znanstvenik u prvoj polovici XX. stoljeća. Najviše se proslavio svojim funkcijama rastenja drveća, jednadžbom za sastojinsku visinsku krivulju te novijim oblikom frekvencijske funkcije", (D. Klepac, 1992. ).
 Bio je predstojnik Zavoda za dendrometriju i Zavoda za šumske pokuse. Stvorio je znanstvena djela rijetke vrijednosti, uživajući velik ugled i u stranom znanstvenom svijetu.
 Od 1926. g. dopisni je član Akademie Zemedelske u Pragu i gost profesor na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Sofiji (1936. ).
 Godine 1937. odlikovan je bugarskim Ordenom Sv. Aleksandra 3. stupnja.
 Njegovi studenti, među kojima su i naši akademici, hrvatski šumarski znanstvenici i svi hrvatski šumarski stručnjaci odaju dužno priznanje prof. dr. A. Levakoviću i obilježavaju dostojno njegove obljetnice. Tako je 1990. u Vinkovcima obilježena 45. obljetnica njegove smrti simpozijem u njegovu čast, a tri godine kasnije objavljeni su svi prilozi sa savjetovanja u poznatom "Zborniku o Antunu Levakoviću".
 "Jedan znanstvenik - hrast hrvatske ravnice - dobio je danas krunu od hrastova lišća"- kaže o zborniku dr. Katica Čorkalo. "Još mnogi čekaju da ih ovjenčamo. Neki to u Hrvatskoj, na Jugu, čine lovor-vijencima od mirisna lišća. Mi u Slavoniji imamo svoj znak -list plemenita hrasta, kako dolikuje šumaru Slavoncu, kojim se danas dičimo, " (Šum. list 1-2, 1993., s. 73).
 Bio je dugogodišnji član HŠD i zaslužni član Šum. društva u Vinkovcima.
 

  Rođen u zemljoradničkoj obitelji Rokovcima 1885. Šumarske znanosti je završio 1907. na Šumarskoj akademiji u Zagrebu. Odlazi na Visoku školu za kulturu tla u Beču i ondje 1913. godine, kao prvi Hrvat, doktorira šumarske znanosti. U praksi radi u Brodskoj i Gradiškoj imovnoj općini pa na vlastelinstvu u Valpovu. Pozvan je 1917. na Šumarsku akademiju kao suplent, a od 1920. je profesor na Gospodarsko-šumarskom fakultetu gdje predaje dendrometriju do umirovljenja 1952. Bo je dekan Šumarskog fakulteta i predstojnik više Zavoda na istom fakultetu i dopisni član Akademie Zemedelske u Pragu. Odgojio je velik broj šumarskih inženjera. Uredio je 10 knjiga Glasnika za šumske pokuse na 3374 stranice. Bio je dugogodišnji i višestruki urednik Šumarskog lista. Napisao je 50 znanstvenih radova iz područja dendrometrije. Najveći je hrvatski šumarski znanstvenik u prvoj polovici XX. stoljeća. Najviše se proslavio svojim funkcijama rastenja drveća, jednadžbom za sastojinsku visinsku krivulju te novijim oblikom frekvencijske funkcije (D. Klepac, 1992.)    IMENIK    HBL

1Napisao Dr. Antun Levaković kot. šum., 1913: Nešto o prirastu hrasta, jasena i brijesta u našoj Posavini.. Š.L. 8, s.321 PDF
2Napisao Dr. A. Levaković, kot. šumar, Pleternica, 1915: Ustanovljivanje kockovne sadržina sastojina po t. zv. vinkovačkom načinu.. Š.L. 1-2, s.1 PDF
3Napisao profesor dr. A. Levaković, 1917: Ustanovljivanje srednje starosti za nejednodobne sastojine.. Š.L. 11-12, s.357 PDF
4O ustanovljivanju srednje sastojinske starosti. Ibid. 1917., s. 357-394.
5Napisao prof. dr. Antun Levaković, 1918: O uporabi §§ 3. i 4. prioga D. š. z.. Š.L. 3-4, s.75 PDF
6Napisao prof. Dr. Antun Levaković, 1918: Jedan slučaj štete načinjene po ličinkama osice Nematus abietum Htg.. Š.L. 5-6, s.118 PDF
7Napisao profesor dr. A. Levaković, 1918: O prirastu i postotku prirasta.. Š.L. 11-12, s.279 PDF
8Zaokruživanje promjera kod klupova-nja sastojina. Šum. list 1919., s. 343-350; 1920., s. 7-14, 179-185.
9Napisao profesor dr. Antun Levaković, 1919: Zaokruživanje promjera kod klupovanja sastojine.. Š.L. 11-12, s.343 PDF
10Napisao prof. dr Antun Levaković, 1920: Odgovor na „ispravak" mojih formula u raspravi „O zaokruživanju promjera".. Š.L. 1-3, s.7 PDF
11Napisao dr. A. Levaković, 1920: K članku „Moja tetivnica".. Š.L. 1-3, s.9 PDF
12Napisao prof. Dr. A. Levaković, 1920: O primjernim stablima kod kubisanja sastojina. Š.L. 4-6, s.57 PDF
13Napisao prof. Dr. A.Levaković., 1920: K pisanju gosp. nadšumarnika Hajeka.. Š.L. 8, s.179 PDF
14Napisao prof. dr. Ant. Levaković, 1920: O točnosti i praktičnosti raznih metoda za kubisanje sastojina.. Š.L. 9, s.197 PDF
15Napisao prof. Dr. A. Levaković, 1921: Osvrt na gornji članak.. Š.L. 1-3, s.5 PDF
 BESTANDESMASSENAUFNAHME MITTELS PROBESTÄMMEN; VERLAG FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, WIEN/WILHELM FRICK/LEIPZIG 1922. BIB
16Die Bestandesmassenaufnahme mittels Probestamen; Bisherige und neue Gesichts-punkte, Wien, p. 1-102, 1922.
17Dendrometrija, (udžbenik i priručnik) Zagreb, 1922., s. 1-356.; ŠL 1922., s. 219 (Hef. Ugrenović); Centralbl. f. d. ges. F., pag. 76-80, Wien, 1923., (Schmied); Forstw. Centralbl., pag. 395-398, Berlin 1923, (Hef. Schlipfer).
 DENDROMETRIJA; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, ZAGREB 1922. BIB
18Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb), 1923: Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja u očitavanju promjera prigodom klupovanja sastojina. Š.L. 4, s.199 PDF
19Prof. dr. Antun Levaković (Zagreb), 1923: O ustanovljivanju drvne količine sortimenata u sastojini pomoću apstraktnih, primjernih stabala i t. zv. dendrometara. Š.L. 12, s.697 PDF
20Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb), 1924: Prilog k pitanju izmjere promjera na nepravilnim poprečnim prerezima debla. Š.L. 3, s.123 PDF
21Prof. Dr. Levaković A. (Zagreb), 1924: O pogreškama skopčanim sa mjerenjem stabala u oborenom i osovnom stanju. Š.L. 12, s.645 PDF
22O pogreškama skopčanim sa mjerenjem stabala u oborenom i osovnom stanju. Ibid., 1924., s. 645-662.
23Prof. dr. A. Levaković (Zagreb), 1925: O količini otpadaka pri obdjelavanju oblovine oštrobridne grede.. Š.L. 4, s.213 PDF
 Glasnik za šumske pokuse; KR. SVEUČILIŠTA SHS U ZAGREBU ZAVOD ZA ŠUMSKE POKUSE, ZAGREB 1926. BIB
 Antun Levaković, 1926: O ODNOŠAJU DRVNOG PRIRASTA U STABALA NAPRAMA JEDNO] KOMPONENTI TOGA PRIRASTA.. GŠP vol. 01 s. 9
24O ustanovljivanju periodičnog sastojinskog prirasta. Pola stoljeća šumarstva, Zagreb, 1926.
 O ODNOŠAJU DRVNOG PRIRASTA U STABALA NAPRAMA JEDNOJ KOMPONENTI TOGA PRIRASTA; NADBISKUPSKA TISKARA, ZAGREB 1926. BIB
25Uber zwei neuerdings aufgetauchte dendrometrische Fragen. Forstwissenschaft-liches Centralblatt, 1926., s. 791 -798.
 Antun Levaković, 1927: Ein neuer Begriff des Standortsweisers. GŠP vol. 02 s. 100
26Ein neuer Begriff des Standorts-weisers. Glasnik za šum pokuse 1927., s. 100-149.
27Einiges aus der Zuwachteorie. Ibid. 1927., p. 555-560.
28Zakon o prenošenju pogrešaka u novom svjetlu. Godišnjak Sveučilišta 1929., s. 753-772.
29Jedna nova jednadžba rastenja. Spomenica vinkovacke gimnazije, Osijek 1930., s. 120-130.
30Dr. A. Levaković, 1930: Zakon o prenošenju pogrešaka u novom svjetlu.. Š.L. 6, s.265 PDF
31Dr. Antun Levaković, 1930: O srednjoj pogreški sume.. Š.L. 8, s.379 PDF
32Dr. Antun Levaković, 1930: Kubisanje sastojina pomoću slobodno izabranih primjernih stabala.. Š.L. 12, s.492 PDF
 Antun Levaković, 1931: K pitanju raspoređivanja primjernih stabala među pojedine debljinske skupine. GŠP vol. 03 s. 281
 Antun Levaković, 1931: Zur Frage der Kombination von Massentafel- und Probestammverfahren bei Bestandesmassenaufnahme. GŠP vol. 03 s. 314
33K pitanju raspoređivanja primjernih stabala među pojedine debljinske skupine. Glasnik za šum. pokuse 1931., s. 281-303.
34K pitanju kombinovane upotrebe konkretnih i apstraktnih stabala pri kubi-sanju sastojina. Glasnik za šum. pokuse 1931., s. 314-325.
35Dr. A. Levaković, 1931: O grupisanju sastojine oko slobodno izabranih primjernih stabala.. Š.L. 8, s.368 PDF
36Dr. A. Levaković, 1931: O debljino-visinskim skupinama u dendrometriji.. Š.L. 12, s.672 PDF
37Prof. Dr. A. Levaković, 1932: Odgovor na prednji članak.. Š.L. 5, s.308 PDF
38Dr. A. Levaković, 1932: Osvrt na taj odgovor.. Š.L. 12, s.743 PDF
39A. Levaković, 1933: O srednjoj pogreški sume.. Š.L. 12, s.706 PDF
 Antun Levaković, 1935: Analitički oblik zakona rastenja. GŠP vol. 04 s. 189
 Antun Levaković, 1935: Analitički izraz za sastojinsku visinsku krivulju. GŠP vol. 04 s. 283
40Analitički oblik zakona rastenja. Glasnik za šum. pokuse, 1935., s. 189- 282.
41Analitički izraz za sastojinsku visinsku krivulju. Glasnik za šum. pokuse 1935., s. 283-310.
42Uber den bei der Bestandeskubi-erung zu befürchstenden mittleren Fehler, Lesovodska misi, Sofia 1937., br. 2, 3, 4.
43Prof. Dr. A. Levaković, 1937: O srednje mogućoj pogreški pri kubisanju sastojine.. Š.L. 10-11, s.567 PDF
 Antun Levaković, 1938: O izgledima i mogućnostima numeričkog bonitiranja stojbina. GŠP vol. 06 s. 319
 Antun Levaković, 1938: Fiziološko - dinamički osnovi funkcija rastenja. GŠP vol. 06 s. 374
44O izgledima i mogućnostima numeričkog bonitiranja stojbina. Glasnik za šumske pokuse, 1938., s. 374-389.
45Fiziolosko-dinamicki osnovi funkcije rastenja. Glasnik za šum. pokuse 1938., s. 374-389.
46Dr. A. Levaković, 1939: O nekim formulama za prosječni postotak prirasta.. Š.L. 4-5, s.215 PDF
47Dr. A. Levaković, 1939: O racionalnom postotku primjernih stabala.. Š.L. 4-5, s.226 PDF
48Dr. A. Levaković, 1939: Metode ubrzanog izračunavanja parametara za neke novije funkcije rastenja.. Š.L. 6, s.299 PDF
 Antun Levaković, 1948: O analitičkom izražavanju sastojinske strukture. GŠP vol. 09 s. 293
49O analitičkom izražavanju sastojinske strukture. Glasnik za šum. pokuse 1948., s. 293-366. Dodatak, ibid. 1952., s. 1-24.
 DENDROMETRIJA ili NAUKA O IZMJERI DRVLJA ; Izdanje i litografija STRUČNOG ODSJEKA N.S.O.-e ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA, ZAGREB 1948. BIB
 Antun Levaković, 1952: O analitičkom izražavanju sastojinske strukture (Dodatak). GŠP vol. 10 s. 5

nedeterminirano:
50VAŽNIJI RADOVI
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 *** ŠL 1908., s. 33, 352; 1909., s. 485; 1911., s. 234; 1913., s. 309; 1919., s. 118, 188, 358; 1920., s. 31, 368; 1926., s. 665; 1936., s. 585; 1937., s. 213, 695.
 Borošić, J.: SIS, l, 3, 23, 133, 136.
 Petračić, A.: K sezdesetgodisnjici prof. dr. Ante Levakovića. Šum. list 1945., s. 71.
 Kauders, A.: 77, 116, 177, 124, 159, 181, 200, 248, 249, 262.
 *** ŠN, s. XII, 98-100, 105, 107, 111, 116-119, 121-123, 157, 180, 181, 187, 200, 202,217, 222, 234, 256, 300-302, 305, 306, 382, 384, 452-453, 464.
 Neidhardt, N.: Dr. Antun Levaković. In memoriam. ŠL 5-6, 1955., s. 153-155.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci - Slav. brod 1974., s. 533, 534, 538, 542, 703, 719.
 *** Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976., s. 10-12, 133, 134, 142, 319, 336, 376, 408.
 *** ŠE II, JLZ, 1983., s. 341.
 Prpić, B.: Znanstveni skup o Antunu Levakoviću. ŠL 6-9, 1991., s. 381-383.
 Piškorić, O.: Zbornik radova o Antunu Levakoviću, HAZU Centar Vinkovci, 1992., s. XXVI+200. ŠL 3-5, 1993., s. 180-182, (prikaz zbornika).
 *** Znanstveni i stručni skupovi -Zbornik o Antunu Levakoviću, (H. Sabadi, D. Klepac, A. Franjić, M. Vidaković i K. Corkalo), ŠL 1-2, 1993., s. 66-73.
 Klepac, D.: Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i vinkovacke okolice. HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, 1996., s. 20-22.
 Lukić, N.: Značenje prof. dr. Antuna Levakovića u prevođenju Šumarske akademije u Gospodarsko-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ŠL 1-2, 1997., s. 48-52.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PETRAČIĆ, Andrija: K šezdeset-godišnjici Prof. Dr. Ante Levakovića., ŠL 1-12/1945, s.71 PDF
 N. N.: Dr. Antun Levaković, ŠL 5-6/1955, s.153 PDF
 Tomo LUCARIĆ: USPOMENI ŠUMARA - UČENJAKA!, ŠL 1-3/1975, s.75 PDF