ime M., Slavko
zvanje
zanimanje     
akademik, dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      umirovljeni redoviti prof. Šum. fakulteta u Zagrebu, doktor honoris causa Mendelovog poljoprivrednoga i šumarskog Sveučilišta u Brnu (Češka) i Tehničkoga sveučilišta u Zvolenu (Slovačka), jedan od osnivača i prvi predsjednik Akademije šumarskih znanosti u Zagrebu, predsjednik Hrvatskog šumarskog društva

     www.sumari.hr
niže obr. Knin
srednje obr. Knin
apsolvirao1960.
diplomirao24. 1. 1963.
magistrirao30. 12. 1973.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1980.ŠF Zagreb
djelovao ŠF Zagreb
umirovljen2003.
dodatne listeautori Šumarskog lista, članovi Akademije šumarskih znanosti

 Akademik Slavko Matić, prof. emeritus, doktor honoris causa, rođen je 20. siječnja 1938. godine u Livnu. Pučku školu i gimnaziju završio je u obiteljskom zavičaju Kninu. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1962. godine. Od 1963. o 2003. godine, kada je umirovljen, radio je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 Magistrirao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. godine obranivši temu »Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.)«. Doktorirao je 1980. godine na istom Fakultetu obranivši disertaciju »Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom kotaru«.

Za redovitoga profesora izabran je 1986. godine. Godine 1991. ponovno je izabran u isto zvanje, a 1997. godine je stekao trajno zvanje redovitoga profesora. Za profesora emeritusa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2004. godine.

Godine 2000. dodijeljeno mu je počasno zvanje doktor honoris causa na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom Sveučilištu u Brnu. Istovrsno zvanje dodijeljeno mu je 2003. godine na Tehničkom sveučilištu u Zvolenu, Slovačka.
 Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2004. godine. Predsjednik je znanstvenoga vijeća HAZU za poljoprivredu i šumarstvo te voditelj akademijina Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima. Redoviti je član i predsjednik Akademije šumarskih znanosti od 1997.

U dva mandata biran je za dekana (1992., 1994. – 1996.), a u tri mandata za prodekana Šumarskoga fakulteta (1982. – 1984., 1984. – 1986., 1990. – 1992.). Bio je predstojnik Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta (1997. – 2003.) i predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta (1986. – 2003.).
 
Znanstvena djelatnost

Područje znanstvenoga rada akademika Slavka Matića je unutar znanstvenoga područja biotehničkih znanosti, polje šumarstvo, grana uzgajanje šuma. U svom znanstvenom i nastavnom radu provodi i afirmira temeljna načela »Zagrebačke škole uzgajanja šuma«.

Na originalan je način odredio intenzitet proreda u regularnim šumama, afirmirao u šumarskoj struci trajno opredjeljenje za prirodno pomlađivanje, prirodnu strukturu i prirodne, raznolike i stabilne šume, predložio je novi pristup u gospodarenju niskim šumama (panjačama), definirao ulogu pionirskih vrsta drveća listača i četinjača kod povratka prirodnih šuma na degradirana staništa, dao prijedlog o uzgajanju kontejnerskih sadnica hrastova s posebnim naglaskom na vrstu kontejnera, supstrat i vrijeme sadnje, odredio optimalan broj biljaka i količinu sjemena za prirodnu i umjetnu obnovu te pošumljavanje, prezentirao novi pristup u gospodarenju ritskim šumama, dao originalno rješenje kod izlučivanja sjemenskih sastojina i sjemenarske politike glavnih vrsta drveća.

Rezultati njegovih istraživanja našli su neposrednu primjenu u domaćoj i inozemnoj praksi. Neki su ugrađeni u podzakonske akte Zakona o šumama Republike Hrvatske (Pravilnik o uređivanju šuma). Vodio je mnoge znanstvene projekte, od čega su tri financirana od Ministarstva znanosti Republike Hrvatske od 1992. godine. Objavio je preko 200 znanstvenih i ostalih tekstova.
 
Nastavna djelatnost

Akademik Slavko Matić za asistenta iz kolegija Uzgajanje šuma izabran je 1963. godine. Na tom je kolegiju biran od asistenta do redovitog profesora u trajnom zvanju.

Predavao je i predmet Osnove šumarstva na Drvno-tehnološkom odjelu. Među zaslužnima je za uspostavu Nastavno-pokusnog šumskog objekta Šumarskoga fakulteta na otoku Rabu koji uključuje 100 ha šume i zgradu za boravak studenata. U razdoblju 1986. – 2003. upravljao je Nastavno-pokusnim šumskim objektom Zagreb s 900 ha šuma i 4 objekta gdje studenti obavljaju terensku nastavu i gdje se obavlja znanstveni rad, s tri rasadnika za hortikulturne i šumske vrste drveća sa staklenicima u kojima studenti obavljaju vježbe i terensku nastavu i gdje se obavljaju znanstvena istraživanja. U istom razdoblju bio je predsjednik Odbora za šume Šumarskoga fakulteta koji neposredno rukovodi sa svih 5 nastavno-pokusnih šumskih objekata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s 3000 ha šuma i 8 objekata, koji su opremljeni za boravak studenata tijekom terenskih nastava i znanstvenika za vrijeme istraživanja.

Bio je voditelj poslijediplomskog znanstvenog studija Uzgajanje šuma, gdje je predavao 2 redovita predmeta i 5 obveznih izbornih predmeta. Na ostalim usmjerenjima poslijediplomskoga znanstvenoga i stručnih studija na Šumarskom fakultetu predavao je 5 redovitih i 1 obvezni izborni predmet. Vodio je dva usmjerenja poslijediplomskog stručnog studija (specijalizacija) na šumarskom fakultetu: Uzgajanje prirodnih sastojina i Rasadničarska proizvodnja i šumske kulture.

Bio je mentor 8 doktoranata, 27 magistranata i približno 300 diplomskih radova te član brojnih povjerenstava za obranu magistarskih i doktorskih radova.
 
Stručna i međunarodna djelatnost

Akademik Slavko Matić sudjelovao je u rješavanju stručnih problema, posebno vezanih za područje uzgajanja šuma u šumarskoj privredi. Radio je u velikom broju povjerenstava te bio aktivan u praktičnom rješavanju problema od sušenja i propadanja šuma do izradbe elaborata i projekata glede utjecaja značajnih zahvata u prostoru (elektroprivreda, vodoprivreda i dr.) na šumske ekosustave. Aktivno je sudjelovao u izradi eleborata FAO i Svjetske banke za realizaciju kredita zbog obnove primorskih šuma.

Bio je koordinator izradbe šumarske komponente za »Prvo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji UN o promjeni klime (UNFCCC)«, a također je koordinator provedbe za Republiku Hrvatsku rezolucije pod nazivom »Smjernice za potrajno gospodarenje europskim šumama«.

Razvio je intenzivnu i plodnu međunarodnu suradnju sa šumarskim znanstvenim institucijama u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Estoniji, Sloveniji. Član je međunarodnog projektnog tima i uredništva za izradu monografije o poplavnim šumama Europe. Bio je predstavnik Hrvatske u IUFRO International Council i u European Forest Institute. Povjerena mu je organizacija IUFRO kongresa o hrastu 2000. godine u Zagrebu. Aktivni je sudionik na brojnim simpozijima, kongresima i sastancima IUFRO, PRO SILVA, ALPE ADRIA, IUFRO sekcije profesora uzgajanja šuma i drugih šumarskih organizacija.
 
Društvena aktivnost, odlikovanja i priznanja

Akademik Slavko Matić 2010. izabran je za počasnog člana Hrvatskog društva za znanost i umjetnost u Sarajevu. Od 1992. do 2002. podpredsjednik je Savjeta za poljoprivredu i šumarstvo HAZU te predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva od 1993. – 2006. razdoblju od 2000. do 2003. član je Znanstvenog područnog vijeća za biotehničke znanosti te Matičnog povjerenstva za biotehničke znanosti od 1990. do 1996. Od 1994. do 2002. član je Odbora za evidenciju i unapređenje kadrova senata Sveučilišta u Zagrebu i koordinator Almae Matris Alumni Croaticae za Šumarski fakultet. Član je povjerenstva za poslijediplomsku nastavu Šumarskoga fakulteta od 1986. do 2003.), član IUFRO (International Union of Forest Research Organization) international council od 1996. do 2000., koordinator je grupe IUFRO 8.01.08 – Floodplain forest ecosystems od 2001. do 2006., predstavnik Hrvatske u EFI (European Forest Institute) international council od 1998. do 2003.), te član U. O. »Hrvatske šume« p. o. Zagreb od 1990. do 1995. kao i član Upravnoga vijeća Instituta za jadranske kulture i melioracije krša u Splitu od 1998. do 2001.

Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 28. svibnja 1996. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge u znanosti i Redom Danice Hrvatske s likom Blaža Lorkovića, za osobite zasluge u gospodarstvu.

1Matić, S., 1971: Zbornik radova »Savjetovanje o Posavini«. Š.L. 1-2, s.40 PDF
2Matić, S., 1972: Prirodno pomlađivanje u zaraženim jelovim sastojinama. Š.L. 11-12, s.432 PDF
3Matić, S., 1973: Mehanizacija i racionalizacija bioloških radova u šumarstvu (Simpozij održan u N. Sadu 18. V 1973.. Š.L. 5-6, s.229 PDF
4S. Matić, 1973: Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.). Š.L. 9-10, s.321 PDF
5S. Matić, 1973: Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojina u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.). Š.L. 11-12, s.432 PDF
6Đ. Rauš i S. Matić, 1974: Prilog poznavanju fitocenoloških i gospodarskih odnosa hrasta kitnjaka na Kalniku. Š.L. 7-9, s.299 PDF
7Šumarska genetika; Sjemenarstvo, rasadničarska proizvodnja, kulture i plantaže; Melioracija krša i ostalih devastiranih šumskih terena. Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976 kroz stranice Šumarskog lista, Zagreb 1976., s. 43-45, 59-77, 121-128.
8B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić, 1977: Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .. Š.L. 5-7, s.312 PDF
9Đ. Rauš i S. Matić, 1978: Jednomjesečni studijski boravak u šumama SSSR. Š.L. 8-10, s.374 PDF
 REZERVATI ŠUMSKE VEGETACIJE PRAŠNIK i MUŠKI BUNAR; Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac«, Nova Gradiška 1979. BIB
10Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar, (sa suradnicima). Studija ekolosko-uzgojnih osobina ŠG Josip Kozarac Nova Gradiška. Šum. fak. u Zagrebu, Zagreb 1979., s. 1-131.
11Matić, S., 1979: Drugi KONGRES ekologa Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.620 PDF
12Ekolosko-uzgojne osobine specijalnih rezervata šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar u Slavoniji, (u suradnji). "Drugi kongres ekologa Jugoslavije", knj. I.: Zagreb 1979., s. 767-823.
 POŠUMLJAVANJE; ODBOR ZA PROVOĐENJE DRUŠTVENOG DOGOVORA I REALIZACIJU PROGRAMA POŠUMLJAVANJA OD 1981—85. GODINE REPUBLIČKE KONFERENCIJE SSRN HRVATSKE; SAVEZ INŽENJERA 1 TEHNIČARA ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE, Zagreb 1983. BIB
 Slavko Matić, 1983: Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca na prirodno pomlađivanje prebornih šuma jele i bukve u Gorskom Kotaru. GŠP vol. 21 s. 223
13Uzgojni radovi u šumama hrasta lužnjaka Slavonije i Baranje kao mjera povećanja kvalitete drvne mase. Zbornik radova Istraživanje, razvoj i kvaliteta proizvoda u preradi drva Osijek 1984., s. 167-177.
14Šume hrasta lužnjaka i njihova prirodna obnova. Bilten Društva ekologa BiH, knj. I., Sarajevo 1984., s. 211-217.
15Matić, S., 1984: Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca za prirodno pomlađivanje prirodnih šuma. Š.L. 9-10, s.391 PDF
 Slavko Matić, Đuro Rauš, 1986: Prevođenje makija i panjača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog oblika. GŠP vol. P2 s. 79
 Slavko Matić, 1986: Šumske kulture alepskog bora i njihova uloga u šumarstvu Mediterana. GŠP vol. P2 s. 125
 Slavko Matić, 1986: Nastavni i pokusni šumski objekti Zagreb. GŠP vol. P2 s. 277
16Uzgoj i zaštita šuma. šume i prerada drva Jugoslavije", Bgd 1986., s. 177-194.
17Matić, S., 1986: R. SABADI Ekonomika šumarstva — udžbenik i priručnik. Š.L. 5-6, s.237 PDF
18Matić, S., 1986: Sadašnje stanje i povijest razvoja uzgajanje šuma u šumarskoj praksi i znanosti Hrvatske. Š.L. 7-8, s.307 PDF
19Matić, S., 1987: Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti. Š.L. 3-4, s.143 PDF
20Matić, S., 1987: Prof dr ANDRIJA PETRAČIĆ. Š.L. 10-12, s.673 PDF
21Utjecaj različitih načina pripreme staništa na pomlađivanje naših regularnih sastojina, (u suradnji). Zbornik plenarnih referata i sažetaka priopćenja savjetovanja "šume Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima, Zagreb 1988., s. 191.
22Stanje i problemi na podizanju i uzgajanju šuma, Struktura i proizvodne mogućnosti šuma i šumskog zemljišta. Tehnologija i razvoj", Bgd 1988., s. 869-879.
23Matić, S., 1989: Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama i mogućnost njihovog normiranja. Š.L. 1-2, s.39 PDF
24Uzgojne mjere u sastojinama narušenim sušenjem hrasta lužnjaka. Glasnik za šum. pokuse 25, Zagreb 1989., s. 67-77.
25Matić, S., 1989: Prof. dr. Rudolf Sabadi: OSNOVE TRGOVAČKE TEHNIKE, TRGOVAČKE POLITIKE I MARKETINGA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI. Š.L. 1-2, s.88 PDF
26Intenzitet prorede i njegov utjecaj na stabilnost, proizvodnost i pomlađivanje sastojina hrasta lužnjaka. Glasnik za šum. pokuse 25, Zagreb 1989., s. 261-278.
27Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S., 1989: Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske. Š.L. 9-10, s.423 PDF
 Slavko Matić, 1990: Šume i šumarstvo Hrvatske — jučer, danas, sutra. GŠP vol. 26 s. 33
28Njega sastojina proredom u mladim, srednjedobnim i starijim sastojinama hrasta lužnjaka u Spačvanskom bazenu. Seminar o proredama u lužnjakovim šumama, Zagreb 1990., s. 1-43.
29Šume i šumarstvo Hrvatske - jučer, danas, sutra. Glasnik za šum. pokuse 26, Zagreb 1990., s. 33-56.
30Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D., 1990: Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU. Š.L. 6-8, s.213 PDF
31Njega šuma proredom. Šum. fakultet Zagreb - JP "Hrvatske šume" i US Koprivnica, Zagreb 1991., s. 1-45.
 NJEGA ŠUMA PROREDOM; "HRVATSKE ŠUME" UPRAVA ŠUMA KOPRIVNICA, Zagreb 1991. BIB
32Matić, S., 1991: Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet povećanja ekoloških, socijalnih i sirovinskih funkcija šuma. Š.L. 6-9, s.345 PDF
 Slavko Matić, Josip Skenderović, 1992: Uzgajanje šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 81
 Slavko Matić, 1992: Šumsko sjemenarstvo. Šume u Hrvatskoj, s. 97
 Antun Dokuš, Stevo Orlić, Željko Orešković, Milan Žgela, Slavko Matić, Milan Oršanić, 1992: Šumski rasadnici. Šume u Hrvatskoj, s. 101
 Slavko Matić, Antun Dokuš, Stevo Orlić, 1992: Šumske kulture i plantaže. Šume u Hrvatskoj, s. 105
33Uzgajanje šuma, (sa Skenderović, J. ). "šume u Hrvatskoj", Zagreb 1992., s. 81-95. Šumsko sjemenarstvo. Ibid., s. 97-99.
34Šumski rasadnici, (u suradnji). Monografija šume u Hrvatskoj, Zagreb 1992., s. 101-104.
35Šumske kulture i plantaže, (u suradnji). Ibid. s. 105-108.
36Rasadnička proizvodnja listača i njen utjecaj na kvalitetu šumskih kultura, (s Oršanić, M. ). Izvješće o znanstvenoistraživačkom radu za 1992. Šum. institut Jastrebarsko i Šum. fakultet Zagreb. JP Hrvatske šume, Zagreb 1993., s. 159-161.
 ŠUME U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima Republike Hrvatske, p. o. Zagreb, Zagreb 1992. BIB
 Slavko Matić, 1993: Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosistema Hrvatske. GŠP vol. P4 s. 1
 Slavko Matić, Josip Skenderović, 1993: Studija bioekološkog i gospodarskog rješenja šume Turopoljski lug ugrožene propadanjem (uzgojna istraživanja). GŠP vol. 29 s. 295
 Slavko Matić, 1993: Brojnost pomlatka glavne vrste drveća kao temeljni preduvjet kvalitetne obnove, podizanja i njege šuma. GŠP vol. P4 s. 365
37Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava Hrvatske. Glasnik za šum. pokuse, Posebno izdanje 4, Zagreb 1993., s. 1-6.
38Studija biološkog i gospodarskog rješenja šume Turopoljski lug ugrožene propadanjem, (uzgojna istraživanja sa Skenderović, J. ). Glasnik za šum. pokuse 29, Zagreb 1993., s. 295-334.
39Brojnost pomlatka glavne vrste drveća kao temeljni preduvjet kvalitetne obnove, podizanja i njege šuma. Ibid., s. 365-379.
 Slavko Matić, Branimir Prpić, Đuro Rauš, Šime Meštrović, 1994: Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu Sisak. GŠP vol. 30 s. 229
 Đuro Rauš, Slavko Matić, 1994: Istraživanja vegetacijskih i uzgojnih problema obične breze (Betula pendula Roth.) na području Požege i Slatine. GŠP vol. 30 s. 337
 Branimir Prpić, Andrija Vranković, Đuro Rauš, Slavko Matić, Ankica Pranjić, Šime Meštrović, 1994: Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje šumskog gospodarstva Sisak. GŠP vol. 30 s. 361
40Matić, S., 1994: Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje. Š.L. 3-4, s.71 pdf
41Obnova šuma hrasta lužnjaka u ŠG Sisak, (grupa autora). Glasnik za šum. pokuse 30, Zagreb 1994., s. 299-355.
42Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje ŠG Sisak, (grupa autora). Glasnik za šum. pokuse 30, Zagreb 1994., s. 361-419.
43Šumski sjemenski rajoni u Hrvatskoj, (grupni rad, rukopis predan u JP "HŠ"), Zagreb 1995., s. 1-111.
44Matić, S., 1995: Šumarstvo Hrvatske kao aktivni sudionik pri osnivanju i razvoju modernog hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.287 PDF
 Slavko Matić, Stevo Orlić, Miroslav Harapin, 1996: Sjeme hrasta lužnjaka kao temeljni uvjet nastanka i opstanka lužnjakovih šuma. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 145
 Slavko Matić, Nikola Komlenović, Stevo Orlić, Milan Oršanić, 1996: Rasadnička proizvodnja hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 159
 Slavko Matić, 1996: Uzgojni radovi na obnovi i njezi sastojina hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 167
45Bukove šume Hrvatske i njihovo mjesto u kompleksu šuma središnje i jugoistočne Europe, (sa Oršanić, M. i Anić, I. ). Ibid. s., 113-124.
46Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996: Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91 pdf
47Urod žira u prirodnim sastojinama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj, (s Oršanić, M. i Anić, I. ). Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava, knj. l, HŠD, Zagreb 1996., s. 105-112.
48Prilog poznavanju nekih šumsko-uzgojnih svojstava pionirskih listopadnih vrsta drveća, (s Anić, I. i Oršanić, M. ). Ibid., s. 179-186.
49Prirodne sastojine topola i vrba u današnjim ekološkim i gospodarskim uvjetima Hrvatske, (s Oršanić, M. i Anić, I. ). Ibid., s. 217-228.
50Kontejnerska proizvodnja sadnica hrasta lužnjaka i njen utjecaj na kvalitetu šumskih kultura, (s Oršanić, M i Anić, I. ). Ibid., s. 307-312.
51Uzgojni zahvati u submediteranskim šumama hrasta medunća, (s Anić, I. i Oršanić, M. ). Ibid. s. 343-354.
52Matić, S., 1996: Povodom 150. obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.387 PDF
 HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO 1846 — 1996. ; Hrvatsko šumarsko društvo, ZAGREB 1996. BIB
53Matić, S., Prpić, B., 1997: Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.225 pdf
54Matić, S., Anić, I., Oršanić, M., 1997: Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka Mediterana. Š.L. 9-10, s.463 pdf
55Matić, S., 1998: Prof. dr. sc. Štefan Korpel (1926 -1997). Š.L. 5-6, s.296 PDF
56Matić, S., 1998: Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća. Š.L. 7-8, s.305 PDF
57Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J., 1998: Šume medvednice jučer - danas - sutra. Š.L. 7-8, s.315 pdf
58Gračan, J., Anić, I., Matić S., 1998: Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma. Š.L. 9-10, s.437 pdf
59Matić, S., 1998: Prof. dr. sc. Ivo Dekanić (14. 10. 1919. - 25. 10. 1998.). Š.L. 11-12, s.583 PDF
 STO GODINA SVEUČILIŠNE ŠUMARSKE NASTAVE U HRVATSKOJ; ŠUMARSKI FAKULTET, Zagreb 1998. BIB
 Slavko Matić, 2000: Oak forests (Quercus sp.) in Croatia. GŠP vol. 37 s. 5
 Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2000: The number of plants and sites as important factor in the growth of young stands of Pedunculate oak. GŠP vol. 37 s. 69
60Matić, S., 2000: Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa). Š.L. 7-8, s.421 PDF
61Matić, S., 2000: Lik i djelo prof. dr. sc. Josipa Balena u povodu 110. obljetnice njegovog rođenja. Š.L. 11-12, s.712 PDF
 Slavko Matić, 2001: Proslov. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 5
 Slavko Matić, Milan Oršanić, Stevo Orlić, Igor Anić, 2001: Sjemenarstvo, rasadnička proizvodnja i šumske kulture obične jele (Abies alba Mill.). Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 375
 Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u prebornim šumama. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 407
 Slavko Matić, Igor Anić, Branimir Prpić, Milan Oršanić, 2001: Uzgojni postupci u jelovim šumama oštećenima propadanjem. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 461
 Branimir Prpić, Slavko Matić, Joso Vukelić, Zvonko Seletković, 2001: Bukovo-jelove prašume hrvatskih dinarida. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 479
62Matić, S., 2001: Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu. Š.L. 1-2, s.104 PDF
63Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583 pdf
 ZNANOST U POTRAJNOM GOSPODARENJU HRVATSKIM ŠUMAMA; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Šumarski institut, Jastrebarsko, Zagreb 2001. BIB
64Matić, S., 2001: Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Zagreb - Vinkovci 2000.. Š.L. 11-12, s.644 PDF
65Matić, S., 2002: Igor Anić. Š.L. 1-2, s.103 PDF
66Matić, S., 2002: Milan Oršanić. Š.L. 1-2, s.105 PDF
 Slavko Matić, 2003: Proslov. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 5
 Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2003: Osnivanje šuma obične bukve. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 307
 Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2003: Uzgojni postupci u bukovim šumama. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 340
 Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2003: Uzgojni postupci u niskim i degradiranim bukovim sastojinama. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 393
 Slavko Matić, Branimir Prpić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2003: Bukove prašume. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 414
67Matić, S., 2003: Tomislav Dubravac. Š.L. 1-2, s.67 PDF
68Matić, S., 2003: Neki problemi koji opterećuju hrvatsko šumarstvo u današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim uvjetima (iz Izvješća na 107. godišnjoj skupštini HŠD-a u Županji). Š.L. 5-6, s.211 PDF
69Matić, S., 2003: Uvod u temu Savjetovanja: Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda. Š.L. 5-6, s.217 PDF
 OBIČNA BUKVA (Fagus sylvatica L.) U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d. o. o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2003. BIB
70Matić. S., 2003: Šumarstvo u društvenom ozračju danas i 1878. godine. Š.L. 13, s.* pdf
 Slavko Matić, 2005: Proslov. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 5
 Branimir Prpić, Slavko Matić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, Ivica Milković, 2005: Općekorisno i gospodarsko značenje poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 50
 Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Branko Belčić, 2005: Morfologija i struktura šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 245
 Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Željko Majer, 2005: Pomlađivanje i njega šuma poplavnih područja. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 263
 Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2005: Sjemenarstvo i rasadničarstvo najvažnijih vrsta drveća poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 277
 Slavko Matić, Milan Oršanić, Igor Anić, 2005: Osnivanje šumskih kultura i plantaža glavnih vrsta drveća poplavnih šuma. Poplavne šume u Hrvatskoj, s. 297
 POPLAVNE ŠUME U HRVATSKOJ; AKADEMIJA ŠUMARSKIH ZNANOSTI; HRVATSKE ŠUME d.o.o; GRAD ZAGREB, GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ZAGREB 2005. BIB
71Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2005: Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma. Š.L. 13, s.* pdf
 Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2006: Aktualni problemi gospodarenja običnom jelom (Abies alba Mill.) u Republici Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 7
 Slavko Matić, Ivica Milković, 2006: Strukturna, proizvodna i prostorna obilježja minski sumnjivih šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj. GŠP vol. P5 s. 29
 Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Stjepan Mikac, Marinko Blašković, 2006: Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida. GŠP vol. P5 s. 61
72Matić, Slavko, 2006: Akademik Dušan Klepac (1917–2006). Š.L. 5-6, s.288 pdf
73Matić, S., 2006: Nagrada “Josip Juraj Strossmayer” . Š.L. 11-12, s.577 PDF
 Slavko Matić, 2007: The relationship between close to nature management and life stages in the development of a virgin forest. GŠP vol. 42 s. 1
 POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO KAO PROIZVOĐAČI OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE; HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, Zagreb 2007. BIB
74Matić, S., D. Delač, 2008: Uzgojni zahvati kao mjera povećanja vrijednosti privatnih šuma u Gorskom kotaru. Š.L. 3-4, s.121 pdf
75Tomić, F., T. Krička, S. Matić, 2008: Raspoložive poljoprivredne i šumske površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.282 PDF
76Tomić, F., T. Krička, S. Matić, 2008: Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.323 pdf
 PRAŠUMSKI EKOSUSTAVI DINARSKOG KRŠA I PRIRODNO GOSPODARENJE ŠUMAMA U HRVATSKOJ; HAZU, ZAGREB 2009. BIB
 ŠUME HRASTA LUŽNJAKA U PROMIJENJENIM STANIŠNIM I GOSPODARSKIM UVJETIMA; HAZU, ZAGREB 2009. BIB
 Slavko Matić, 2011: Proslov. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 5
 Slavko Matić, 2011: Uvod. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 11
 Šime Meštrović, Slavko Matić, Vlado Topić, 2011: Zakoni, propisi, uredbe i karte u povijesti šuma hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 25
 Joso Gračan, Slavko Matić, Mladen Ivanković, Milan Oršanić, 2011: Sjemenska područja, zone i jedinice u hrvatskom Sredozemlju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 359
 Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2011: Njega i obnova šuma hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 375
 Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Vlado Topić, Stjepan Mikac, Zoran Đurđević, 2011: Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 393
 Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, 2011: Sjemenarstvo važnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 427
 Milan Oršanić, Damir Drvodelić, Slavko Matić, Stjepan Mikac, 2011: Rasadničarska proizvodnja značajnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 465
 Slavko Matić, 2011: Šume hrvatskog Sredozemlja i proizvodnja drva za bioenergiju. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 657
 PRIČE BEZ NASLOVA; HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb 2011. BIB
 ŠUME HRVATSKOG SREDOZEMLJA; Akademija šumarskih znanosti, Zagreb 2011. BIB
77Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, 2012: Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.169 pdf
 Znanstvena petica - 8. 3. 2013; HRT, Zagreb 2013. BIB
 RIJEKA BOSUT I POBOSUĆE U PROŠLOSTI, SADAŠNJOSTI I BUDUĆNOSTI; HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD U VINKOVCIMA, Vinkovci 2014. BIB
 Živi znanstveni kapital; HAZU Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb-Vinkovci 2014. BIB
 ZEMLJA; HAZU Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 2014. BIB
 ZEMLJA; HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI CENTAR ZA ZNANSTVENI RAD U VINKOVCIMA, Vinkovci 2014. BIB
78Slavko Matić, 2016: O JOSIPU RADOŠEVIĆU, DIPL. ING., POVODOM 110. GODIŠNJICE ROĐENJA I PODIZANJA SPOMEN OBILJEŽJA UGLEDNIM ŠUMARIMA HRVATSKE. Š.L. 5-6, s.286 PDF
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 *** ŠN, s. 373.
 *** ŠL 1-2/95., s. 55.
 Prpić, P.: Odlikovani šumarski stručnjaci - Prof. dr. sc. Slavko Matić, dipl. inž. šumarstva. Šum. list 9-10, 1996., s. 435.
 *** HŠD 1846-1996, s. 282, 285, 287, 288, 293-295, 299-301, 304, 307, 308, 337, 355, 356, 361, 369-377, 379-389, 392, 391, 413, 424, 436.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, s. 504, 507, 423, 524, 531, 523, 533, 534, 535.
 *** ŠIB, s. 6, 34, 67.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846 -1976., s. l, 23, 37, 53, 92, 417.
 *** ŠL 3-4, 1997., s. 182, 186.
 Klepac, D.: Iz šum. pov. Gorskoga..., Zagreb 1997., s. 57, 114, 153, 166, 216.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: Prof. dr. sc. Slavko Matić, dipl. inž. šum, ŠL 9-10/1996, s.435 PDF
 ANIĆ, Igor: Prof. dr. sc. Slavku Matiću dodijeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa), ŠL 7-8/2000, s.425 PDF
 PRPIĆ, Branimir: Profesor dr. sc. Slavko Matić izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ŠL 5-6/2004, s.323 PDF