ime RAUŠ, Đuro
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
      red. sveuč. prof., fitocenolog, redoviti član Akademije šum. znanosti, hrvatski šumarski stručnjak i znanstvenik

     www.sumari.hr
rođen31. 3. 1930.Jakobovac /Sotin Vukovar/
apsolvirao1964.
diplomirao10. 9. 1965.
magistrirao1968.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirao1973.Šumarski fakultet u Zagrebu
umro10. 9. 1997.Zagreb
dodatne listeautori Šumarskog lista

 Sin Mije i Kate r. Struklić. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz radničke obitelji. Osnovnu je školu završio u Vukovaru 1942., a Srednju šumarsku školu u Čačku (Srbija) 1954. godine.
 Njegov životni put bio je trnovit. Poslije završene šumarske škole zapošljava se u Šumariji Vukovar, gdje radi od 1956. do 1963. Istodobno upisao se na Šum. fakultet u Zagrebu i diplomirao 10.9.1965. na ŠG odjelu kao jedan od najboljih studenata svoje generacije.
 Iste godine izabran je za asistenta na Katedri za uzgajanje šuma na Šum. fakulteta u Zagrebu na predmetu šumarska fitocenologija, gdje je magistrao 1968., doktorirao 1973. i habilitirao 1974.g. Od 1981. redoviti je prof. na Šum. fakultetu u Zagrebu iz predmeta šumarska fitocenologija.
 Prvi je predsjednik Hrvatskog ekološkog društva i predsjednik Saveza ekoloških društava SFRJ. Bio je glavni i odgovorni urednik Glasnika za šum. pokuse od 1980. do 1995., prodekan Šum. odjela Šum. fakulteta u Zagrebu i predstojnik ZIŠ-a (1986.-1990.). Od 1974. do 1990. upravitelj je NPŠO na Rabu. Od 1992. do odlaska u mirovinu (1995.) predstojnik je Katedre za uzgajanje šuma.
 Glavni je urednik monografije "Šume u Hrvatskoj" i cijenjene fotomonografije "Silvae nostrae Croatiae", član uredničkog vijeća monografije "Hrast lužnjak u Hrvatskoj".
 Na Šum. fakultetu Sveuč. u Zagrebu predavao je predmete šumarska fitocenologija i zaštita prirode. Na Poslijediplomskome studiju istoga fakulteta vodio je područje tipologija šuma i predavao svoje predmete na šumarskim područjima toga studija.
 Opisao je više šumskih zajednica, napisao više od 170 znanstvenih i stručnih radova, izdao knjigu "Parkovi Slavonije i Baranje", napisao više skripata iz svojih predmeta, organizirao veći broj znanstvenih skupova, a najpoznatiji je kongres ekologa u Zadru, gdje je i urednik dvije opsežne knjige i knjige zaključaka. Zahvaljujući prof. dr. sc. Đuri Raušu u Hrvatskoj je u okviru djelatnosti UNESCO-a osnovano više od sto trajnih istraživačkih ploha po načelima projekta "Čovjek i biosfera" (M.A.B.).
 Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih skupova u svijetu: Norveškoj, Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Poljskoj, biv. Čehoslovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Turskoj, te na svim važnijim skupovima šumara u Hrvatskoj i SFRJ.
 Bio je član HŠD, Hrv. ekološkog društva, Istočno - alpsko - dinarskog društva za proučavanje vegetacija, član IUFRO i od 1997. redoviti član Akademije šum. znanosti.
 Preminuo je nakon poduže opake bolesti 10.9.1997. u Zagrebu. Sahranjem je 12. rujna, a komemorativna sjednica Fakultetskog vijeća Šum. fakulteta u Zagrebu održana je 17.9.1997. godine.
 "I nitko nakon Josipa Kozarca nije tako dobro poznavao dušu i život slavonske šume kao naš učitelj, profesor Rauš. Nitko nije tako dobro razumio ulogu i mjesto i lužnjaka i jasena i šaša i rode u nastajanju i opstanku takva prirodnog sustava. Ta je istraživanja kasnije prof. Rauš u suradnji sa znanstvenicima PMF-a zaokružio i taj je dio Hrvatske danas u vegetacijskom smislu najbolje istražen", (Vukelić, J. i sur., ŠL 1997.).

1Ekološko - vegetacijske osobine specijalnog rezervata šumske vegetacije Stupnički lug kod Zagreba, (u suradnji).VII kongres biologa Jugosl. 19.IX - 3.X., Budva 1986.
2Značenje i uloga "Glasnika za šumske pokuse" tijekom 66 godina (1926 - 1992) njegova izlaženja u Zagrebu. Ibid., Zagreb 1993., s. 405-424.
3Povijest šuma i pašnjaka otoka Raba (od 1409 do 1939). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 3, Zagreb 1987., s. 317-346.
4Rauš Đ., 1964: Takmičenje sjekača jednoručnim motornim lančanim pilama 12-II-1964. u šumi Dubovica Kombinata Spačva Vinkovci. Š.L. 7-8, s.334 PDF
5Đuro Rauš, 1969: Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara. Š.L. 5-6, s.185 PDF
6D. Rauš, 1969: Simpozium o molici. Š.L. 9-10, s.333 PDF
7Rauš, Đ., 1970: Prilog poznavanju flore Fruške gore iz okolice Iloka. Š.L. 9-10, s.285 PDF
 ŠUME SLAVONIJE I BARANJE OD MATIJE ANTUNA RELKOVIĆA DO DANAS; JUGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ZAGREB 1973. BIB
8Đ. Rauš, 1973: Fitocenološke značajke i vegetacijska karta fakultetskih šuma »Lubardenik« i »Opeke« kod Lipovljana. Š.L. 5-6, s.190 PDF
9Rauš, Đ., 1973: Prvi internacionalni simpozium o problemu balkanske flore i vegetacije. .. Š.L. 9-10, s.404 PDF
10Rauš, Đ., 1973: Stodvadesetgodišnjica rođenja zaslužnog šumara Pravdoje Belija. Š.L. 11-12, s.479 PDF
11Rauš, Đ., 1973: Dr Adolf Horvat — Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung, 1972. (Vegetacija Meček gore i njene okoline).. Š.L. 11-12, s.488 PDF
12Rauš, Đ., 1974: Tehnološki razvoj ubrzava razaranje prirode Slavonije i Baranje. Š.L. 1-2, s.43 PDF
13Đ. Rauš i S. Matić, 1974: Prilog poznavanju fitocenoloških i gospodarskih odnosa hrasta kitnjaka na Kalniku. Š.L. 7-9, s.299 PDF
14Rauš, Đ., 1974: Simpozij — sto godina znanstvenog i organizacijskog pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije. Š.L. 12, s.539 PDF
15Rauš, Đ., 1974: Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. Š.L. 12, s.556 PDF
 Đuro Rauš, 1975: Vegetacijski i sinekološki odnosi šuma u bazenu Spačva. GŠP vol. 18 s. 225
 VEGETACIJSKI I SINEKOLOŠKI ODNOSI ŠUMA U BAZENU SPACVA; Annales rgo experimentls foresticis, ZAGREB 1975. BIB
16Đ. Rauš, 1975: Šuma crne johe (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968) u bazenu Spačve. Š.L. 11-12, s.431 PDF
 Đuro Rauš, 1976: Vegetacija ritskih šuma dijela Podunavlja od Aljmaša do Iloka. GŠP vol. 19 s. 5
 STARI PARKOVI U SLAVONIJI I BARANJI; »HORTIKULTURA« — SPLIT; ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, SPLIT 1977. BIB
17B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić, 1977: Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .. Š.L. 5-7, s.312 PDF
18Đ. Rauš, 1977: STEFANOVIĆ, V.: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije. Š.L. 5-7, s.324 PDF
19Đ. Rauš, 1978: Šumski ekosistemi otoka Raba (od XV. do XX. stoljeća). Š.L. 1-3, s.53 PDF
20Đ. Rauš i S. Matić, 1978: Jednomjesečni studijski boravak u šumama SSSR. Š.L. 8-10, s.374 PDF
21Đ. Rauš, 1978: Drugi internacionalni simpozij o problemima balkanske flore i vegetacije. Š.L. 11-12, s.511 PDF
 REZERVATI ŠUMSKE VEGETACIJE PRAŠNIK i MUŠKI BUNAR; Šumsko gospodarstvo »Josip Kozarac«, Nova Gradiška 1979. BIB
 ZELENILO BJELOVARSKOGA KRAJA; RADNA ORGANIZACIJA »BJELOVARSKI VRT« BJELOVAR; JEDINSTVENA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA U STAMBENO-KOMUNALNOJ OBLASTI NA PODRUČJU OPĆINE BJELOVAR , Bjelovar 1980. BIB
22Rauš, Đ., Seletković, Z., Šegulja, N., Topić, J., 1980: Komparativna istraživanja ekosistema u Hrvatskoj (1. faza). Š.L. 5-6, s.201 PDF
23Bibliogr. radova ZIŠ-a ŠF u Zagrebu za razdoblje 1981-1985., (s Vukelić, J.). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd 2, Zagreb 1986., s. 329-359.
24Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P., 1981: Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske. Š.L. 8-9, s.331 PDF
25Rauš, Đ., 1982: Rezultati petnaestogodišnjih (1966—1980) istraživanja i kartiranja slavonskih i baranjskih šuma. Š.L. 4-5, s.93 PDF
26Rauš, Đ., 1982: Znanstvenostručna ekskurzija kroz »Ilirske Carpinetume Slovenije i Hrvatske« od Nove Gorice do Nove Gradiške.. Š.L. 9-10, s.423 PDF
 Đuro Rauš, Nedeljka Šegulja, 1983: Flora Slavonije i Baranje. GŠP vol. 21 s. 179
27Rauš, Đ., 1983: POŠUMLJAVANJE S. Matića i B. Prpića.. Š.L. 3-4, s.235 PDF
28Rauš, Đ., 1984: Znanstveni značaj Nacionalnog parka »Risnjak«. Š.L. 3-4, s.147 PDF
29Rauš, Đ., 1984: Šumska vegetacija na sjeverozapadnoj granici Balkanskog poluotoka. Š.L. 5-6, s.225 PDF
30Zaštita prirode, (skrip.). Zagreb 1985.
 Đuro Rauš, Nedeljka Šegulja, Jasenka Topić, 1985: Vegetacija sjeveroistočne Hrvatske. GŠP vol. 23 s. 223
31Gospodarenje šumom. Poljopriv. savjetnik, Zagreb 1985., s. 380-403.
32Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1985: Flora i vegetacija značajnog krajolika ZA VRATNICE. Š.L. 1-2, s.17 PDF
33Vegetacija sjeveroistočne Hrvatske, (u suradnji). Glas. za šum. pokuse 23, Zagreb 1985., s. 223-355.
34Rauš, Đ., 1985: Primjena šumarskih znanosti u šumarstvu Slavonije i Baranje. Š.L. 7-8, s.329 PDF
 Slavko Matić, Đuro Rauš, 1986: Prevođenje makija i panjača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog oblika. GŠP vol. P2 s. 79
 Đuro Rauš, 1986: Uloga šuma i parkova u prostornom i privrednom planu otoka Raba. GŠP vol. P2 s. 199
 Đuro Rauš, 1986: Nastavno-pokusni šumski objekt Rab. GŠP vol. P2 s. 303
 Đuro Rauš, Petar Đurasović, 1986: Specijalni rezervat šumske vegetacije — otok Lokrum. GŠP vol. P2 s. 323
 Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1986: Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985.. GŠP vol. P2 s. 329
35Eim Baum = vierzig Kubikmeter verwerbares Holz. Die Stieleichte in ihrem slawonischen Optimum. Allgemeine Forstzeitschrift 30/31, Wien 1986.
36Unter dem Wassereinfluss der Donau. Die pannonischen Auenwälder. Allgemeine Forstzeitschrift 30/31, Wien 1986.
37Specijalni rezervat šumske vegetacije - otok Lokrum, (sa Đurasović, P.). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 2, Zagreb 1986., s. 323-328.
38Uloga šuma i parkova u prostornom i privrednom planu otoka Raba. Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 2, Zagreb 1986., s. 199-206.
39Fitocenološke karakteristike i ekološka stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije Štirovača na sjev. Velebitu, (u suradnji). VII. kongres biologa Jugosl, 19.IX-3.X, Budva 1986.
40Prevođenje makija i panjača hrasta crnike u sastojine višeg uzgojnog oblika, (s Matić, S.). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 2, Zagreb 1986., s.79-86.
41Die Wälder des mediterranen Karst -gebietes. Allgemeine Forstzeitschrift 30/31, Wien 1986.
42Slavonska hrastova šuma. Šume i prerada drva Jugoslavije, Bgd 1986., s. 59-63.
43Panonske ritske šume. Šume i prerada drva Jugosl. Bgd 1986., s. 82-86.
44Rauš, Đ. i Vukelić, J., 1986: Vegetacijske i strukturne osobine fitocenoze o-bične breze (Betula pendula Roth.) na Psunju. Š.L. 5-6, s.177 PDF
45Bibliografija radova istraživača ZIŠ-a ŠF u Zagrebu za razdoblje 1986 - 1990., (s Vukelić, J.). Glas. za šum pokuse 28., Zagreb 1992., s. 279-316.
46NPŠO Rab. Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 2, Zagreb 1986., s. 303-321.
47Čovjek i šume Slavonije i Baranje kroz XIX i XX stoljeće. "Čovjek i biljka" - Zbornik radova sa naučnog skupa, MS Novi Sad 1986., s. 377-382.
48Program za gospodarenje šumama NPŠO Rab 1986 - 2005, (s Vukelić, J.). Ibid., Zagreb 1994., s. 421-443.
 Đuro Rauš, 1987: Značenje šumarske fitocenoiogije u uređivanju šuma. GŠP vol. P3 s. 71
 Đuro Rauš, Zvonko Seletković, Joso Vukelić, Milan Glavaš, 1987: Ekološko-vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije »Stupnički lug« pored Zagreba. GŠP vol. P3 s. 255
 Đuro Rauš, 1987: Povijest šuma i pašnjaka otoka Raba (od 1409. do 1939.). GŠP vol. P3 s. 317
 Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1987: Dodatak bibliografiji radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1981—1985. GŠP vol. P3 s. 477
49Šumska fitocenologija, (udžbenik). Sveuč. naklada Liber, Zagreb 1987.
50Ritske šume na niskom poplavnom zemljištu (rit ili poloj) uz veće rijeke ili na riječnim otocima (ade). Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987.
51Stieleichensterben in Kroatien im Licht ökologischer und vegetations kundlicher Untersuchungen, (sa Prpić, B.). Oesterreichische Forstzeitung, Mörtz br. 3, Wien 1987., pp. 55-57.
52Skrab (engl. Scrub) skupni naziv za biljne zajednice suhih šikara sjeveroistočnog dijela Australije. Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987.
53Gospodarenje i namjena rapskih šuma u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, (sa Matić, S.). Rapski zbornik, Zagreb 1987., s. 99-110.
54Bagrem u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, (sa suradnicima). "Pčela" br. 8, Zagreb 1987.
55Spačva, suvisli kompleks lužnjakovih šuma u slivnom području rijeke Spačve i Studve. Šum. enciklopedija 3, Zagreb 1987.
56Značenje šumarske fitocenologije u uređivanju šuma. Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 3., Zagreb 1987., s. 71-76.
57Ekološko - vegetacijske osobine i stabilnost specijalnog rezervata šumske vegetacije "Stupnički lug" pored Zagreba, (sa suradnicima). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 3, Zagreb 1987., s. 255-268.
58Trajna ploha šume hrasta crnike i crnog jasena (Ornoquercetum ilicis typicum H-ić). na Lokrumu. Zbornik radova sa simpozija održanog od 8. do 11.IX.1987. u Dubrovniku u organizaciji Sveuč. u Zagrebu. Zagreb 1989., s. 291-299.
 ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA; ŠUMARSKI FAKULTET, ZAGREB 1987. BIB
59Rauš, Đ., 1987: VITOMIR STEFANOVIĆ: Fitocenologija sa pregledom šumskih fitocenoza Jugoslavije, IGRO Svjetlost, OOUR Zavoda za udžbenike Sarajevo, 1986.. Š.L. 10-12, s.679 PDF
60Intensität des Tannensterbens (Abies alba Mill.) in verschiedenen Waldphytozönosen des Nationalparkes "Risnjak", (mit Vukelić, J.). 5. IUFRO - Tannensymposium, Zvolen 1988., pp. 309-319.
61Fitocenološka karta NPŠO Dotrščina, (s Vukelić, J.). Zavod za kartografiju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1988.
62Život i djelo akademika Milana Anića. Zbornik plenarnih referata i sažetaka priop-ćenja savjetovanja "Šume Hrvatske u današ-njim ekološkim i gospodarskim uvjetima", Zagreb 1988., s. 15-50.
63Rauš, Đ., Vukelić, J. i Španjol, Ž., 1988: Bagremove šume kao ispaša za pčele. Š.L. 7-8, s.351 PDF
64Rezultati komparativnih istraživanja šumske vegetacije na području sušenja hrasta lužnjaka, (s Vukelić, J.). Glas. za šum. pokuse 25, Zagreb 1989., s. 53-56.
65Prilog bibliografiji prirodoslovnih radova o otoku Rabu, (sa Španjol, Ž.). Glas. za šum. pokuse 25, Zagreb 1989., s. 279-283.
 Đuro Rauš, 1990: Djelo i život akademika Milana Anića. GŠP vol. 26 s. 13
 Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1990: Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna Polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom mjestu akademika Milana Anića). GŠP vol. 26 s. 173
66Vegetacija ritskih šuma uz rijeku Dravu od Varaždina do Osijeka. Znanstveni skup "Populacija i vrsta biocenoza", sažetci referata, Sarajevo 1990.
67Rauš, Đ., 1990: Vegetacijska i uzgojna istraživanja u GJ »Vukovarske dunavske ade« PJ Šumarije Vukovar. Š.L. 1-2, s.5 PDF
68Život i djelo akademika Milana Anića. Glas. za šum. pokuse 26, Zagreb 1990., s. 13-32.
69Prijedlog za zaštitu nekih šumskih objekata u okolini Krasna polja u sjevernom Velebitu (zavičajnom jestu akademika Anića), (sa suradnicima). Glas. za šum. pokuse 26, Zagreb 1990., s. 173-181.
70Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D., 1990: Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU. Š.L. 6-8, s.213 PDF
71Rauš, Đ., 1990: Sukcesija šumske vegetacije u bazenu Spačva u razdoblju 1970—1989. god.. Š.L. 9-10, s.341 PDF
72Zaštita prirode i čovjekova okoliša, (ud-žbenik). Sveuč. naklada Liber, Zagreb 1991.
73Spiraea salicifolia L. in Croatian forests, (with Vukelić, J.). Acta Bot. Croat. 50, Zagreb 1991., pp. 107-113.
74Synoekologisch - vegetative eigenschaften der Rotbuche (Fagus sylvatica L.) in Pannonischen gebiet Kroatiens, (mit Vukelić, J.). 3. IUFRO - Buchen - symposium, Zvolen 1991., pp. 127-141.
 Đuro Rauš, 1992: Uvod. Šume u Hrvatskoj, s. 9
 Đuro Rauš, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Juraj Medvedović, 1992: Biljni svijet hrvatskih šuma. Šume u Hrvatskoj, s. 33
 Ivo Trinajstić, Đuro Rauš, Joso Vukelić, Juraj Medvedović, 1992: Vegetacijska karta šumskih zajednica Hrvatske. Šume u Hrvatskoj, s. 79
 Đuro Rauš, 1992: Hortikultura ruralnog područja istočne Slavonije u općinama Vinkovci, Vukovar i Županja. GŠP vol. 28 s. 179
 Đuro Rauš, Šime Meštrović, Ivo Trinajstić, Joso Vukelić, Željko Španjol, 1992: Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama. Šume u Hrvatskoj, s. 197
 Đuro Rauš, 1992: Vegetacija ritskih šuma uz rijeku Dravu od Varaždina do Osijeka s težištem na varaždinske podravske šume. GŠP vol. 28 s. 245
 Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1992: Bibliografija radova istraživača Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu za razdoblje 1986—1990. GŠP vol. 28 s. 279
75Hortikultura ruralnog područja istočne Slavonije u općinama Vinkovci, Vukovar i Županja. Glas. za šum. pokuse 28, Zagreb 1992., s. 179-212.
76Biljni svijet hrvatskih šuma, (sa suradnicima, Rauš urednik). "Šume u Hrvatskoj". ŠF Zagreb i JP "HŠ", Zagreb 1992., s. 33-77.
77Šume i šumarstvo u obnovi i razvoju istočne Hrvatske. Zbornik znanstveno - stru-čnog skupa "Obnove i razvoja istočne Hrvatske". Bizovačke toplice 1992., s. 39-60.
78Zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama, (sa suradnicima, Rauš urednik). "Šume u Hrvatskoj", ŠF i JP "HŠ", Zagreb 1992., s. 197-222.
79Vegetacija ritskih šuma uz Rijeku Dravu od Varaždina do Osijeka s težištem na varaždinske podravske šume. Glas. za šum pokuse 28, Zagreb 1992., s. 245-256.
 ŠUME U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima Republike Hrvatske, p. o. Zagreb, Zagreb 1992. BIB
 Nedeljka Šegulja, Đuro Rauš, 1993: Sto trajnih ploha Republike Hrvatske (ekološka istraživanja). GŠP vol. 29 s. 133
 Joso Vukelić, Đuro Rauš, 1993: Fitocenološki aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu. GŠP vol. 29 s. 275
 Đuro Rauš, 1993: Fitocenološka osnova i vegetacijska karta nizinskih šuma Srednje Hrvatske. GŠP vol. 29 s. 335
 Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1993: Šumska vegetacija u području utjecaja HE »Novo Virje«. GŠP vol. P4 s. 391
 Đuro Rauš, 1993: Značenje i uloga »Glasnika za šumske pokuse« tijekom 66 godina (1926-1992) njegova izlaženja u Zagrebu. GŠP vol. P4 s. 405
80Vegetacija ritskih šuma Podravine i okolice Legrada na ušću Mure u Dravu. Zbornik Simpozija "Pevalek", Koprivnica 1993., s. 87-100.
81Fitocenološki aspekt sušenja šuma u Turopoljskom lugu, (s Vukelić, J.), Glas. za šum. pokuse 29, Zagreb 1993., s. 275-294.
82Fitocenološka osnova i vegetacijska karta nizinskih šuma srednje Hrvatske. Ibid., Zagreb 1993., s. 335-364.
83Šumska vegetacija u području HE "Novo Virje", (s Vukelić, J.). Glas. za šum. pokuse, poseb. izd. 4, Zagreb 1993., s. 391-404.
 Đuro Rauš, Joso Vukelić, Željko Španjol, Tatjana Đuričić, 1994: Istraživanja sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu. GŠP vol. 31 s. 93
 Đuro Rauš, 1994: Promocija i odjek u tisku monografije »Šume u Hrvatskoj«. GŠP vol. 31 s. 199
 Slavko Matić, Branimir Prpić, Đuro Rauš, Šime Meštrović, 1994: Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu Sisak. GŠP vol. 30 s. 229
 Đuro Rauš, Slavko Matić, 1994: Istraživanja vegetacijskih i uzgojnih problema obične breze (Betula pendula Roth.) na području Požege i Slatine. GŠP vol. 30 s. 337
 Branimir Prpić, Andrija Vranković, Đuro Rauš, Slavko Matić, Ankica Pranjić, Šime Meštrović, 1994: Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje šumskog gospodarstva Sisak. GŠP vol. 30 s. 361
 Đuro Rauš, Joso Vukelić, 1994: Program za gospodarenje šumama nastavno - pokusnoga šumskog objekta Rab 1986 - 2005. GŠP vol. 30 s. 421
84Obnova šuma hrasta lužnjaka u šumskom gospodarstvu Sisak, (u suradnji). Glas. za šum. pokuse 30, Zagreb 1994., s. 299-335.
85Forest and the Environment. Introduction. Review of Forestry and Forest industries sector in Republic of Croatia, Zagreb 1994., pp. 51-56.
86Forest and the Environment. Plant Life of Croatian Forests, (and al.). Ibid., Zagreb 1994., pp. 59-60.
87Forest and the Environment. Protected Nature Areas of Croatian Forests, (and al.). Ibid., Zagreb 1994., pp. 68-69,
88Prijedlog lokacije za osnivanje botanič-kog vrta NP "Risnjak". Zelene vijesti HPS, br. 2, Zagreb 1994.
89Znanstveno - istraživački rad na NP- ŠO Rab, (sa Španjol, Ž.). Zbornik znanstvenog skupa u Splitu, povodom 100-godišnjice Instituta za jadranske kulture, Split 1994.
90Karta šumskih zajednica Pokupskog bazena. GIS i Kartografija, FORGIS d.o.o., Zagreb 1994.
91Vegetacijsko - ekološka istraživanja na trajnim plohama Istre, (u suradnji). Zbornik savjetovanja u Splitu, 1994.
92Vegetacijska karta R. Hrvatske, Vinkovci 1:100.000, (u suradnji). Tisak Zavod za katastar i geod. poslove Grada Zagreba, Zagreb 1994.
93Vegetacijska karta R. Hrvatske, Osijek 1:100.000., (u suradnji). Tisak Zavod za katastar i geodet. poslove Grada Zagreba, Zagreb 1994.
94Sukcesija šuma crnoga bora na trajnoj pokusnoj plohi br. 50 u NP "Paklenica", (sa Španjol, Ž.). Zbornik simpozija, Starigrad-Paklenica 1994., s. 16-17.
95Nizinske šume Hrvatske. Fotomonografija "Silvae nostrae Croaticae". Grafička djelatnost "IMPRIME" d.o.o., Zagreb 1994., s. 31-41.
96Rezultati vegetacijskih istraživanja na trajnim pokusnoim plohama NP "Risnjak", (u suradnji). Zbornik savjetovanja NP "Risnjak", Crni Lug 1994., s. 43-70.
97Istraživanje sukcesije crnikovih šuma na trajnoj pokusnoj plohi (br. 36) na Rabu, (u suradnji). Glas. za šum. pokuse 31, Zagreb 1994., s. 93-134.
98Prijedlog za proširenje NP "Risnjak" oko izvorišnog dijela rijeke Kupe. Zbornik Savjetovanja NP "Risnjak". Crni Lug 1994., s. 145-150.
99Promocija i odjek u tisku monografije "Šume u Hrvatskoj". Ibid., Zagreb 1994., s. 199-230.
100Mediteranske šume Hrvatske, (s Matić, S.). Ibid., Zagb 1994., s. 239-252.
101Vegetacija i valorizacija park - šume Šijana kod Pule, (sa Španjol, Ž.). Zbornik sažetaka priopćenja V. kongresa biologa Hrvatske, Zagreb 1994., s. 259-260.
102Rauš, Đ., 1994: Primjena fitocenologije u šumarskoj praksi. Š.L. 9-10, s.289 pdf
 SILVAE NOSTRAE CROATIAE; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, ZAGREB 1994. BIB
103Istraživanje vegetacijskih i uzgojnih problema obične breze (Betula pendula Roth.) na području Požege i Slatine, (s Matić, S.). Ibid., 1994., s. 337-339.
104Utjecaj ekoloških i gospodarskih činilaca na sušenje hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici Kalje, ŠG Sisak, (u suradnji). Ibid., 1994., s. 361-419.
 Đuro Rauš, Željko Španjol, 1995: Dendroflora i valorizacija park-šume Šijana kod Pule. GŠP vol. 32 s. 128
 Đuro Rauš, 1995: Sto trajnih ploha Repulike Hrvatske (Ekološka istraživanja). GŠP vol. 32 s. 376
105Dendroflora i valorizacija park - šume Šijana kod Pule, (sa Španjol, Ž.). Glas. za šum. pokuse 32, Zagreb 1995., s. 107-128.
106Rauš, D., 1995: Kartiranje šumske vegetacije. Š.L. 4, s.125 pdf
107Sto trajnih ploha R. Hrvatske (ekološka istraživanja). Ibid., s. 225-376.
 Đuro Rauš, Željko Španjol, Darío Baričević, 1996: Ekološko-biološka istraživanja i sukcesija na trajnim plohama u bukovo-jelovoj šumi u Hrvatskoj. GŠP vol. 33 s. 1
 Đuro Rauš, 1996: Šumske zajednice i sinekološki uvjeti hrasta lužnjaka. Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj, s. 27
108Poučna staza na Kalniku, (s Đuričić, I,). Vodič, Križevci 1996.
109Ekološko - biološka istraživanja i sukcesija na trajnim plohama u bukovo - jelovoj šumi u Hrvatskoj, (u suradnji). Glas. za šum. pokuse 33, Zagreb 1996., s. 1-52.
110Nizinske šume Pokupskog bazena. Radovi 31, ŠIJ 1996., s. 17-36.
 
111Šumske zajednice hrasta lužnjaka. "Hrast lužnjak u Hrvatskoj", (monografija). Vinkovci - Zagb 1996., s. 27-54.
112Rauš, Đ., Đuričić, I., 1996: Poučna staza na Kalniku. Š.L. 1-2, s.35 pdf
113Ekološko - biološka istraživanja na trajnim plohama u šumi bukve i jele u Hrvatskoj, (sa suradnicima). Znanstvena knjiga: Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava. Zagreb 1996., s. 61-78.
114Promjene staništa i sušenje hrasta lužnjaka u bazenu Česme, (sa surad.). Znanstv. knjiga: Zaštita šuma i pridobivanje drva, Zagreb 1996., s. 103-114.
115Znanstveno - istraživački rad na NPŠO Rab, ( sa surad.). Šum. list, 1997.
116Park - šuma Šijana kod Pule., (sa Španjol, Ž.). Gradska šetališta Hrvatske (monografija), Pula 1997.
117Prilog poznavanju šumske vegetacije NP Kornati i parka prirode "Telaščica", (sa suradn.). Šum. list 1997.
118Ekološko - biološka istraživanja na trajnim pokusnim plohama u šumama Županije primorsko - goranske, (u suradnji). Zbornik radova "Prirodna istraživ. riječkog područja", Rijeka 1997.
119Lowland Forests of Croatia, (and Vukelić). European Forest Institut, Joensuu 1997.
120Rauš, Đ., Španjol, Ž., Španjol, B., 1997: Znanstvenoistraživački rad na nastavno-pokusnom šumskom objektu Rab. Š.L. 11-12, s.645 pdf
121Šumarska fitocenologija s pregledom šumskih zajednica Hrvatske, (s Vukelić, J.). Sveuč. udžbenik, Zagreb 1998.
 ŠUMARSKA FITOCENOLOGIJA I ŠUMSKE ZAJEDNICI U HRVATSKOJ; Šumarski fakultet Zagreb, Zagreb 1998. BIB
122Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583 pdf

nedeterminirano:
123NOVIJI RADOVI
124Zaštićeni objekti prirode u mediteranskom dijelu SR Hrvatske. VII kongres biologa Jugoslavije 19.IX-3.X. Budva 1986.
125Situation der flussauen in Jugoslawien, (mit Prpić, B.). Laufener Seminarbeitr. 4/91, 58-65. Akad. natursch. Landschaftspfl. (ANL)-Laufen/Salzach.
126Karta šumskih zajednica Hrvatske 1:500.000, (sa suradnicima, Rauš urednik). Ibid., s. 79-80.
127Prirodne osobine specijalnog botaničkog rezervata Mali Kalnik, (sa Đuričić, I.). Ibid., s. 101-116.
128Vegetacijskoekološka istraživanja na trajnim plohama u Istri, (sa Španjol, Ž.). Ibid., s. 413-422.
 (ČLANCI U ČASOPISU 'ŠUMARSKI LIST')

 *** Zbornik o stotoj oblj. šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci - Slav. Brod 1974., s. 40, 44, 60, 65, 66, 76, 79-81, 83, 95, 204, 217, 290, 484, 530, 555, 556, 566, 567, 619, 699, 708, 710.
 *** PŠH 1846 - 1976., Zagreb 1976., s. 2, 28, 30, 37, 53, 215, 419, 423.
 *** Dictionari of international Biography, Vol. twelve 1976., part II, L-Z, Ed. Dir.: E. Kay, Melrose press limited, Cambridge, England. pp. 774.
 Jakčin, D.: Ciljevi prevladavaju nad zaštitom, "Vikend" 44, od 26.XI.1976.
 Matković, P.: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji, Mala hortikulturna biblioteka 4, Hortikultura, Split 1977.
 *** Men of Achievement, Volume four 1977, ed. Dir. E. Kay, Intern. Biographical Centre, Cambridge, England, pp. 510.
 *** Who is Who in the World, 4th ed. 1978-1979, Marquis, Chicago, Illinois, U.S.A., pp. 768.
 Matković, P.: Zelenilo bjelovarskog kraja. Bjelovar, 1980.
 *** Uredništvo "Vikend": "Vikondove plakete najboljima", "Vikend" br. 628, od 6. VI.1980.
 Ž.P.: Što su to ekosistemi. "Slavonska šuma", 1987.
 *** ŠE 3, 1987., s. 136.
 *** Zbornik o Levakoviću. Centar za znanstveni rad HAZU, Vinkovci 1992., s. 176, 177, 189-191, 193, 195.
 *** Nagrada "Josip Juraj Strossmayer" za djelo "Hrvatske šume". ŠL 1993., s. 122.
 *** ŠIB, s. 53, 55, 69.
 *** Tko je tko u Hrvatskoj, Gl. ur. F. Maletić, Golden marketing, Zagreb 1993., pp. 625.
 *** ŠL 1-2, 1995., s. 55.
 *** Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Vinkovci - Zagb 1996., s. 507, 511, 514, 523, 524, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 543.
 *** HŠD 1846 - 1996., s. 284, 285, 290, 292, 295, 380, 381, 384, 436.
 Maričević, I.: Kazalo autora ... ŠL 1976-1995., ŠL 3-4, 1997., s. 182, 188.
 Vukelić, J., Španjol, Ž., Baričević, D.: In memoriam - Prof. dr. Đuro Rauš - Šumarski stručnjak (31.3.1930.-10.9.1997.). Šum. list 9-10, 1997., s. 567-575, (s popisom radova).
 Prpić, B.: In memoriam - Prof. dr. sc. Đuro Rauš (1930.-1997.), Časopis "HŠ", 9, Zagreb 1997., s. 32.
 *** ŠL 1998., s. 472-474.
 *** SŠN sv. 2, Zagreb 1998., s. 207, 208, 211, 213, 223, 262-265, 570, 627, 644, 652, 653, 661, 677, 679, 708; sv. 3, s. 330-332; sv. 4, s. 86, 89, 96, 103, 105, 110, 111.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 4, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PRPIĆ, Branimir: Osobito priznanje rada dra Đure Rauša., ŠL 1-2/1977, s.109 PDF
 VUKELIĆ, Joso: Prof. dr. Đuro Rauš, (1930-1997), ŠL 9-10/1997, s.567 PDF