DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 187 imade
20 konjskih sila sa težinom od 5600 kgr. = lOO centih),


kao na praktično uredjenu izmjenu koloraijah.


Vlak je medjutim stigo na ležište drva u šumi, koje je tako
uredjeno, da se na desnoj strani kraj kolotečine drvo bez razlike
vrsti i izbora iztovari, dočim se na lievoj strani drvo prebira i slaže.
Bukovina za gorivo slaže se u sortah I. (takozvano bečko drvo) II.
i III. razreda napose. Drvo I. razreda izvaža se u Beč II. i IIL
razreda u Zagreb i Buda-Peštu. Brezovina, koja se pomješana nalazi,
dobro se prodaje u bečke pekare.


Proizvadjanje u Lepavini ograničeno je kod mjernih stabalah
na drvo za pražine za južnu željeznicu, u koliko panj dosiže. Iz
vršikah i tankih stabalah sieče se drvo za gorivo I. razreda za
Beč, dočim se krive grane i nezdravo drvo za drvo II. i IIL razreda
priređjuje, koje u Zagreb i u Peštu ide. Grančice, ciepci i trunke
sažežu se na ugalj. Druge vrsti drva, koje se u šumi nalazi, kao
briest i javor izrađjuju se na lies. Za čvorava i neciepiva stabla sa
okrugljastirai kvrgami nije jošte pravi sbrečaj iznadjen t. j . nije jošte
dosta jeftino, pošto se slično drvo samo u zagrebačkih ciglanah rabiti
može te je najviše 5 for. a. vr. po hvatu u Lepavini vrieđno.


Po kazivanju g. pl. Weissa mladjega proizvađja se na godinu
na posječnoj ploštini od svojih 300 i još nekoliko jutarah 8—10.000
hvatih goriva drva od 1 metra dužine, nadalje po prilici 120.000
komadah bukovih pražinah za južnu željeznicu, 12 do 15.000 kubičnih
stopah liesa i do 12.000 centih bukova uglja za Štajersku.
Pilarska nadnica iznaša za 1 hvat I. razreda 2 for. 50 novč., za 1
hvat II. razreda 1 for. austr. vr. ~ Tom prilikom tumačio nam je


g. pl. Weiss obširno cielo rukovanje u šumi, i kontrolu i t. d. što
pođpisani nemože pobliže navesti, pošto bi mu izvještaj preobširnim
postao i prostor družtvenoga lista prekoračio.
Što se tiče izvoznih troškovah u obće, to iznašaju kod uzke
kolotečne željeznice za izvoz drva u Lepavinu 2 nov. na centu i
milju, dočim bi tovari na kolih po izkustvu 10 nov. na centu i
milju stojah. Ako dakle plaća za hvat drva 4 for. po tom računu
stoji, to iznaša željeznicom samo 80 novč. Razlika ta imade amortizirati
troškove sagradjenja željeznice. Pošto pruga na milju stoji


60.000 for. a. vr. to se ima kod namještenja u prvom redu težina
izvoza uvažiti, i ako je amortizacija nedvojbena, onda se može sagradjenje
željeznice u takovu svrhu najbolje preporučiti, osobito ako
se u obzir uzme, da se bukovina lahko pokvari; jerbo takovi pod