DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 190 —


Navedena površina prostire se u obsegu od SSVaD milje, ođ
toga je pošumljeno 52,413*70 jutara; čistine za kulturu sposobne
3,713-32 jutra; neplodnog zemljišta 2,222-58, ukupno dakle 58,349-60
jutara.


Spomenuti prostor proteže se stranom savskom naplavnom
ravnicom a stranom se širi po briežuljcih i gorab, koje se od zapada
prama iztoku protežu te prama jugu gube.


Veći dio gora sastoji ođ drobnjaka, a imade u sebi mnogo
brusilovca; predgorje je vapnenasto i pieskovito, te imade dosta sitnozrnih
piešeenika, kojim je zamaz ilovača, i vapnika sa opukom i
Ijušturnim vapnom.


Brežuljci sastoje iz naslaga điluvijalnih sa dubokom, rahlom i
pieskovitom ilovačom.
Eavnice, koje takođjer pripadaju diluviju, sastoje iz liepive, duboke
ilovače sa dosta crnice.
Po brežuljeih i predgorju nalazi se po dosta slojeva drvenastoga
mrkoga uglja, lignita zvanog.
Sto se tiče vrstnoće, to se pošumljeni dielovi mogu razrediti
na sliedeće razrede


L II. III.
katastr. jutara
hrastovine 24451-98 3479-36 380*17
brestovine i hrastovine ... . 4816-38 — —
bukovine i cerovine . . . . 528b*19 9826-43 2283-38
mehkoga drva 890-16 21-84 —


Ukupno . \ 36443-71 13327*63 2663-55


Razmjer medju pojedinimi vrsti drveća, jest u gornjem t, j .
gradiškom procjenbenom kotaru, koji obsiže 41,802*13 jutara šume^
u postotcih sliedeći: hrastovine 497o, brestovine, jasenovine 1´^%^ bukokovine
i cerovine 327^ a mehkoga drva 2%. U dolnjem t. j . brodskom
procjenbenom kotaru, koji broji 16,547-33 jutra šume, imade
hrastovine 64%, jasenovine i briestovine 57o» bukovine i cerovine
317«.


Visoko c. kr. glavno zopovjedničtvo kao krajiška upravna oblast
odredi, da se na temelju 21. zak. članka zakona od 15. lipnja 1873.
imovnih obćina sastavi gospodarstvena osnova. Tegotan ovaj posao
bi povjeren tadanjemu zamjeniku nadšumarovu, te koji taj posao
do 6. rujna 1874 dakle tečajem 6 mjesecih dovrši, te svoj izradak
zastupstvu podnese.