DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 191 —


Elaborat se osniva na istom opisu sastojine i na procjeni, koja
je i eraru pri diobi šuma za podlogu služila. Nebi možebiti bilo
s gorega bitne točke toga elaborata ovdje u kratko nacrtati. Uslied
toga što se je okružje gradiško, kao što spomenuto, razprostrlo
đielom u ravnici, đielom pak po brežuljcih i gorah, te nadalje sbog
osobitosti drveća i radi oblika sastojina, bilo je nuždno ustanoviti
sljedeće uzgojne vrsti:


hrastova visoka šuma sa 120-godiš. obhodnjom
jasenova „ „ sa 80 „
bukova „ „ sa 100 „
sitna „ „ sa 40 „


Usljed spomenutih okolnosti, kao što sbog toga, što su šume
raztrešene, imalo se je na što moguće više točaka sjeći, ili tehnički
govoreć imalo se što moguće više uzgojnih razreda ustanoviti.
Prema tomu bi razdieljen cieli šumski posjed na 40 revira medju
kojimi imademo:


u 12 uzgojnih raz. hrastove vis. šume
„ 14 „ „ bukove „ „
„ 3 „ „ jasenove „ „
„ 3 „ „ hrastove nizke „


a pravilnost uzgoja izvedena je pomoćju kombinirane razredbe (Fachwerk).
Uzgoj hrastove visoke šume sa 120-godišnjom obhodnjom sadržaje
:
obrasle površine 19,755-10 jutara
sa . . 498:537 norm. hvati
čistine . . . 1,896-88 jutara
neplodna zemljišta 1,643*02 „


Ukupno . 23,295-00 jutara.
V ovog uzgoja, to nalazimo


sto se tiče dobnih razreda


1 - 20-goc lišnjeg : drvlja 2,809-49 jutara
21— 40 n w 3.735*75 ,
41— 60 n n 813*94 „
61— 80 35*74 „


Ti ri


81—100 » « 644-80 „


100—120 « n 11.715*38 „
dobitak pako spomenute vrsti uzgoja, proračunan za 6 dvadesetgodišnjih
perijođa ovako: