DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 61     <-- 61 -->        PDF

- 19S -III.
razdobje u povr. 422´30 jut. sa 13581 N. hv.
V. „ n 424-57 „ „ 13767 „ „
Hrastova nizka šuma sa 40-gođiš. obhodnjom imala je:
obrasle površine 2809*42 jut. sa 32,226 N. hv. drvne zalihe
čistine . 68 92 „
i neplodna zemlj. 50-23 jutra
Ukupno . 2928^7 jutra.


Po dobi dolazi na:


1—10 godišnje 291-64 jutara


11—20 „ 22-53 „


21—30 ;, 598-66 „


31—40´god. i više 1,896-59 jutara.


U 4 desetgodišnja razdobja pokazuje se sljedeći prihod:.


I. razdobje u površini 925-52 jut. sa 14718 N. hv.
II. „ . 763-70 „ „ 14871 „ „
III. . . 518-97 „ „ 14552 „ „
IV. , „ 601-23 „ „ 14651 N. hv.
Od ovih 31 uzgojnih razreda sa četvero vrstnim uzgojem pokazuje
se uračunav nuzgređne užitke, godišnja zaliha u prvih 10
godinah sa 21,731-35 norm. hvatih, u drugom pako desetgodištu
sa 22,438*85 nor. hvatih drva.
Pogledom na nepravilnost dobnih razreda pojedinih uzgoja,
neće medjntim hrastova, osobito pak bukova visoka šuma pružati
jednaki dobitak, neulože li se veće žrtve. Dobitci po perijodi ove
vrsti uzgoja rastu postupice prema tomu i kako kod stalnog prekidnog
šumarenja sa mladim naraštajem pojedine čestice k seenji
dolaze, koja okolnost prema načelu egaliteta renti drva neodgovara.


Ovaj razlog a još više i ta okolnost, što bi se po neprekidno
u potrajnom šumarenju neke obćine jedva gorivim drvom obskrbiti
mogle, i napokon što neki dio sastojine, određjene za uzgoj visoke
bukove šume, sastoji većom stranom od izraslih hrastovih izdanaka,
potaklo je podpisanoga, da je 4 gospodarska odiela bukove visoke
šume za nizku šumu upotrebio, a od petog takovoga odiela, neku
čest izlučio, te površinu od 8074-81 jutara na nizku šumu opređieho.


Po tom ostaje uredjenje uzgoja kod hrastove i jasenove visoke
šume nepromenjeno, dočim je bukova visoka šuma razdieljena u
deset gospodarska odjela, kako sliedi: