DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 201 —


4. Da gospodarstvo i uzgoj vode, kao što i kod državnih
šuma, izpitani šumari.
5. Da se uvede potrajno uživarijr,.
G. Da se visak upotriebljuje u javne svrhe.
7. Da država imade vrhovni nadzor nad imovinom.
Ova načela, kojim je povodom najplemenitija nakana, proiztekla
su iz zakona od 15. lipnja 1873 o imovnih obeinah; u koliko
pako ovaj zakon svrsi odgovara iztražiti ću drugi put.


U Novoj gradiški, dne 24. lipnja 1877.


F. Zikmunđovskj,
nadsumar.


Prirastak drva na temelju skrižaljke o dohodku;
odnošaj toga prirastka prema popriečnom prirastku
sječne dobe i prema normalnoj zalihi uredjene šume.


Piše umirovljeni ŠUmamik Ant e Tomić ,


Da se uzmogne točno označiti razlika medju prirastkom drva
na temelju skrižaljkah o dohodku, prispodobiv jih s popriečnim prirastkom
sječne dobe, od potrebe je prije svega valjana skrižaljka o
prirastku drva i o njihovom dohodku.


Medju mnogimi i raznimi skrižaljkami o dohodku stekoše obće
priznanje šumske skrižaljk e od Eudolfa Feistmantla, u Beču
1854 kod Vilima Braumtillera.


Buduć se moja iztraživanja o prirastku drva u nizkoj bukovoj
šumi, (koja sam poduzeo u šumskom kotaru „Neman-Orleanskom"
u Banatu) sudaraju sa razmierjem prirastka bukove šume u srednjem
glavnom redu, VI. podrazredu skrižaljka Peistmantlovih — to
mislim, da neće biti s gorega, ako priležeću skrižaljku A (tabiiea a) o
prirastku drva sasma po podatcih Feistmantlovih sastavim, a to tim
više, što se te Feistmantlove skrižaljke o kakvoći šuma nalaze u
rukuh šumara, te će po tom svatko imati prilike uvjeriti se o istinitosti
mojih podataka.


Polag gore navedene skrižaljke o prirastku drva dosiže popriečni
prirast drva, obzirom na prirastne odnošaje ovoga stojbenoga
razreda (Standortsklasse) vrhunac u stotoj godini, te počimlje nakon
toga vremena padati, s toga i jest ovdje stogodišnja doba fizičko
sječna doba i ujedno obhođnja.