DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 37     <-- 37 -->        PDF

.— 265 — /


(Kr. hrv.-slav.-đalm. zemaljska vlada, odjel 2a unutarnje poslove).


Upravljajućemu odboru hrv.-slav. Šumarskoga


đnižtTa n Zagrebu.


U riešenju tamošnjega izvješća od 2. listopada 1876., kojim
je podnesen tamošnji predlog i memorandum ob uređjenju zemljarinskoga
poreza za šume, priobćuje se upravljajućemu tomu odboru
u prepisu odnosno riešenje kr. ug. ministarstva financijab od 14.
srpnja t. g. br. 30.168, zajedno s priležećom mu okružnicom, što ju
je rečeno ministarstvo povodom spomenutoga memoranduma na
područna si katastralna ravnateljstva izdalo, znanja radi uz poziv,
da ovu ministarsku okružnicu u svom strukovnom glasilu obnaroduje.


Primjećuje se daje i uprava „Harodnib Novinab" od ovuda po


zvana, da upitnu ministarsku okružnicu obćega znanja radi u služ


benom glasilu oglasi.


Prilozi uvodno spomenutoga izvješća siieđe u privitku natrag.


U Zagrebu, 8. kolovoza 1877.
Za bana.
Ju r ko v.ić.´


Prepis


dopisa kr. ug. ministarstva iinancijah, upravljenog
dne 14. srpnja 1877, br. 30.168, na preuzvišenog gospodina
bana trojedne kraljevine.


Dopisom od 15. studena god. 1876. br. 19.291, priposlala mi
e brvatsko-slavonsko-dalmatJDska zemaljska vlada na shodno uvaženje
memorandum, koga je izradio odbor hrv. slavonskoga šumarskog
družtva u predmetu naputka^ za katastralnu procjenu šuraah-


Prije svega moram konstatirati i odlučno izjaviti, da naputak
za katastralnu procjenu šumah, koji sam pod brojem Ž4.163 god.
1875 izdao u svih svojih pođrobnostih vjerno se osniva na zak.
ćL VII. od god. 1875, te ni najmanju odredbu nesađržava, koja bi
se protivila sadržaju ili intencijara toga zakona, čega radi sve one tvrdnje
u memorandumu, s kojimi se namjerava izkazati razlika izmeđju
zakona i naputka, proizlaze samo h neumjestnog tumačenja zakona
ili neshodnog shvaćanja naputka.


Najhitnije tvrdnje memoranduma pako, negledeć na to, što se
protive zakonu, takove su, da bi se jedva moglo nadati^ da će im
bezuvjetna izraza dati na niveau ne samo teorije nego i prakse sto
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 266 -^ ´


jeci odbor šuinarskog đružtva i koje, kada bi se prihvatile, osujetile


bi baš istencij-u zakona, koja smjera na surazmjerno oporezovanje


nkupnili kulturnih granah.


Odbor hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva temelji svoje
tvrdnje na nauci tako zvanog šumarsko finaneijalnog računanja, koja
se u novije vrieme pojavila i u stanovitih, nu samo u veoma ograničenih
okolnostih se može uporabiti, pak neobziruć se na obćenite
praksom prihvaćene i neoborive valjane pojmove znanosti šumarstva;
stupio je na takovo stanovište, na kojem maleni i uzdržavajući
se broj sljedbenikah bezuspješno se bori proti ostahm zastupnikom
teorije i prakse.


Nije mi zadaća sljedovati odbor hrvatsko-slavonskog šumarskog
družtva u gornjem pravcu, niti ga poučavati u obee prihvaćenih
glavnih naeelah znanosti šumarstva, nego mi je želja samo u
kratko označiti krivi temelj gornjih tvrdnjah.


Po memorandumu sastoji se prihod šume s jedne strane iz
tla, a s druge strane iz glavnice drvlja, pak počem zakon, po tvrdnji
memoranduma, samo prihod tla oporezovati želi — to bi šuma
surazmjerno preobterećena bila onda, kada bi se i prihod glavnice
drvlja podvrgao porezu.


Ova tvrdnja gubi svakoga temelja prema onom faktu, da tlo
samo posebi nikada, nego samo posredstvom na njemu njegovanog
rašća, dakle i šumsko tlo samo onda može odavati prihoda, ako na
njemu drva stoje; glavnica drvlja je neođielimi pripadak šume, te
tako, kada je već o prihodu šume, isti nemože drugo biti, nego ukupni
prihod tla i glavnica drvlja; nu u ovom se nesadržava prihod konkretni
i koji se s drugom kulturnom granom može postići od tla,
poćem zakon propisuje, da se samo faktičnom stanju odgovarajući
prihod iznadje. U ostalom kod šumskog tla nebi se ni mogao uzeti
relativni prihod, jer šuma u sadanjih kulturnih okolnostih najvećim
dielom već na absolutnom šumskom tlu (Absoluter Waldbođen),


t. j . na takovom tlu stoji, koje se u drugoj kulturnoj grani trajno
i s probitkom nemože rabiti.
"Nego ako hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo pod spomenutom
glavnicom drvlja nerazumieva drugo, nego novčanu glavnicu
proizlazeću iz uglavničenja troškovah obraćenih prvobitno na posadjenje
šume, onda računa jednu faktično nepostojeću, umišljenu
(emaginar) glavnicu, jer prvobitno svaka je šuma pronikla iz prapriroda
i za nasađjenje šume naši praotci nisu novca ulagali.
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 39     <-- 39 -->        PDF

-^ 267 .-^ . ´


Nemogu ai oiiu krivu tvrdnju hrvatsko-slavoiiskog šumarskog
družtva bez primjetbe ostaviti, kao da zak. čl. VIL gođ. 1876.
smjera na oporezovanje šarao šumskoga tla, a ne na oporezovanje
prihoda na njemu stojeće glavnice drvlja, ta točka t\ §. 16. pozvanog
zakona odlučno o šumskom prihodu, a ne o prihodu šumskog tla
govori, te prema prije spomenutom i nemože o drugom govoriti.


Ona tvrdnja u rieči stojećeg memoranduma, da bi valjalo
drugi postupak sljedovati kod izraeunanja prihoda šume, narožito
glede šumah mladih i srednje dobe, jer proizvod šume nije moguće
onako kao ljetinu oranice u onoj istoj godini, kad se ista i obradila,
uporabiti — dalje da prihod uzgrednih užitakah valja samo kod
onih sastojinah (Bestanđe) u račun uzeti, koji po svojoj dobi takove
užitke faktično već pružaju, samo se tako može riešiti, da odbor
hrvatskog slavonskog šumarskog družtva, neobziruć se na najglavnije
načelo šumskog gospodarstva: na trajnu uporabu, — svaku pojedinu sastojinu
smatra kao samostalnim i prekidnim uzgojem gojenu šnmn,
a pored toga nije promislio, da bi kod računanja predpostavljenog si
šumskog prihoda, to praktično neizvedivo držanje u očevidnosti poreznoga
temelja, povuklo bi za sobom neprestanu od godine do godine
trajuću reviziju i troškove, koji bi veći dio poreza sačinjavali.


Po načelu potrajnosti, gromada drvah godišnje na porabu doazeće
sječnje, glede svoje materije, uspjeh je prirasta uprav onoliko
godinah, koliko godinah doba sastojine broji, ali glede količine sasvim
je jednaka Sa onom gromadom drvah, koja u ukupnih na primjernom
stupnju dobe stojećih sastojinah cielog uzgojnog razreda
(Betriebsklasse) u godini sječnje, usljed prirasta postaje, te s bog
toga, kada se najstariji prostor stupnja dobe izrabi, onda na porabu
dolazi svagda u istoj godini postignuti prirast cielog uzgojnog razreda,
te tako ni u ovom obziru nepostoji bitna razlika izmedju
šume i drugih culturnih granah.


A što se tiče uzimanja u račun šumskih uzgrednih užitakah,
to po samoj stvari i po načelu potrajnosti polag naputka tako biva,
da se od jednog cielog uzgojnog razreda popriečno dobiveni godišnji
ukupni prijetak podieh sa prostorom uzgojnog razreda, te
uspjeh daje popriečni prihod, koji se ima u računu uzeti po ralu i
godini-


Po ovom postupku dakle uzima se u račun prihod od uzgrednih
užitakah samo onih sastojinah, koje faktično takovi pružaju, te
što se ovaj prihod na cieli prostor uzgojnog razreda najednako raz
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 40     <-- 40 -->        PDF

~ 268 —. .


đieljnje; u, glavnom uzevši neobterecnje se šuma ni od jednog nov


čića većim čistim prihodom.


U koliko su u memorandumu sadržani nazori krivi i odstupaju
od obce prihvaćenih načelah pokazuje i to, što svako zakonarstvo
Evrope, gdje se zemljarina odmjeruje od prihoda, iztražuje prihod
šume po onih istih nacelihj koja sadržava naputak za procjenu šu^
mah, na temelju zak- čl. VII. god. 1875.


Nu memorandum odbora hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva
sadržava i tri takove opazke, koje sam smatrao da ih valja u
njekom pogledu u obzir uzeti, te zato sam naredio:


1) da se u 7. poglavju naputka sadržana skrižaljka o prihodu
dopuni sa najzločestijim stojbinskim razredom, i time sara procjeni
prihoda u drvu opređielio najšire granice, kakove se samo predstaviti
daju, medju kojimi, ma koja šuma pored valjane procjene, može
prava izraza svomu prihodu naći;


2) premda se iz pogiavja 7. naputka za procjenu šumah kao
i iz odnosnih odredbah zakona razabrati može, nu počem nije samo
izrikom rečeno, da se donos proredjenja šume ondje, gdje se nemože
unovčiti, izostavi iz računa: zato sam to naknadno naredio,
da se krivo shvaćanje odkloni;


3) premda iz pravca pogiavja 12., spomenutog naputka proizlazi,
nu počem nije odlučno izrečeno, to sam takodjer naredio,, da
ondje, gdje šumom ne šumarsko, nego drugo osoblje upravlja, suražmjerni
dio berivah dotičnoga osoblja uzme se u račun kod šume*


Prepis okružnice t. g. br. 30.168, koja se odnosi na sada naznačene
tri točko evo prilazem.


Napokon za potrebno smatram još napomenuti, da onaj diel
dopisa hrvatsko-slavonske kr. zem. vlade od prošle godine br. 19291,
gdje se kaže, da na opredieljenje prihoda u drvu i stojbine odnoseći
se dielovi pogiavja 7. naputka za procjenu šumah u protuslovju
stoje, može se samo na slučajnom i meni neđokučenom krivom
shvaćanju osnivati, jer medju spomenutimi stavkami pozvanog pogiavja,
podpuno i svaku dvojbu izključujuće suglasje postoji tako,
da u bitnosti uzevši kod ote stavke još i od rieči do rieči upotreb-
Ijuje se ista razgovjest (Periphrasis).