DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1878 str. 32     <-- 32 -->        PDF

-. 88 —


liöne babuške su kitne i cesto čudnovato simetričkog oblika, —
isto tako zanimive su i kretajuce babuške (Springgallen), koje
se radi gibanja, koje zareznik izrivajući se van prouzrokuje,
tako nazivlju.


A da je broj (preko 100) raznih vrsti babuška veći, nego
li broj samih šiškara, to dolazi odatle, što osim ovih potonjih


t. j . pravih šiškara (G-allwespen) i ostali zareznici upliyaju na
razvoj hrastove šiške, — i to budi kao uljeze ili stanari , koji
svoja jaja u gotove jur šiške legu; ili kao nametnjaci (Parasiten)
n. pr. ose-najezdnice (Schlupfwespen). — Zato se kadkada
i vidjeti može, kako u jednoj jedinoj babuški cesto više raznih
opnokrilaca prebiva.
Pošto dakle ne samo na jednoj te istoj biljki, veo takodjer
na jednom te istom listu (i to većim dielom na rebarcih dolnje
cesti lišća raznolike šiške nalazimo, to se može i uztvrditi, da
ta raznolikost šiškah zavisi više od samih zareznika, nego li
od vrsti drveta.


Napokon mogu i to primietiti, da se ua svakoj cesti biljke,
pače u samu korenu i kori mogu babuške razviti.


iŠiška (die Knopper).


U vrieme cvatnje hrasta, probode kako već prije napomenusmo
hrastov šiškar (Gi/nips quercus calycis) dno cvietne časke
lužnika (q^uercus pedtmeulata)^ paiznimice i ono od kitnjaka hrasta,
i izleže u načinjenoj si rupici svojim svrljkom jaje/ — Uslied
učinjene rane udari na probušeno mjesto sok pun trjeslovine
te se na zraku sgusne na toliko, da već u drugoj polovici mjeseca
lipnja uz maleni iz caške provirući žir takodjer i okrug-
Ijaste ili dugoljaste kvržice opaziti možemo. — Te kvržice dobiju
s vremenom bezliku, sgužvanu, sa raznimi oštrimi uglovi
izrastlu podobu, ~ koja s početka svietlo-zelena u žuto udarajuću
boju ima, mastnim sokom oblivene svjetlucaju i postaju
Ijepöive, — kasnije dobiju tamno-žutu i napokon mugavo-smedju
boju, na što se poemu sušiti, postanu tvrde i po prilici kao
orah velike narastu.


Te kvržice ili izrastci jest naša u trgovini dolazeća šiška
(Knopper). — Da velika množina tih šiška od jednog jedinog
šiškara postaje, dokazuje se tim, što usuprot tomu, da šiškara,